Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Wejście pod jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego

Wejście pod jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego

Królestwo Hawajów

10 grudnia 2012 r. ambasador i przedstawiciel tymczasowego rządu Królestwa Hawajów, JE dr Dawid Keanu Sai, złożył u sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dokumenty wejścia pod jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). MTK jest stałym i niezależnym trybunałem w Hadze w Niderlandach. Zajmuje się on sprawami ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych. Swoimi wyrokami obejmuje wyłącznie osoby, nie państwa.

Rzeczone dokumenty złożone zostały u Sekretarza Generalnego ONZ zgodnie z Artykułem 125 (3) Statutu Rzymskiego MTK, który stanowi: „Do niniejszego Statutu przystąpić mogą wszystkie państwa. Dokumenty przystąpienia składane będą u Sekretarza Generalnego ONZ”. Dokumenty zostały przyjęte i zatwierdzone przez Biuro do Spraw Prawnych Sekcji Traktatowej ONZ przy 380 Madison Avenue w Nowym Jorku.

Przystępując do Statutu Rzymskiego MTK, Królestwo Hawajów, jako państwo, zaakceptowało jurysdykcję MTK w odniesieniu do zbrodni wojennych popełnionych na jego terytorium przez jego własnych obywateli, a także zbrodni wojennych popełnionych przez obywateli państw niebędących sygnatariuszami Statutu Rzymskiego MTK, jak np. USA. Zgodnie z artykułem 13 Statutu Rzymskiego MTK Trybunał może sprawować swą jurysdykcję, jeśli określona sytuacja zostanie zreferowana prokuratorowi MTK przez Królestwo Hawajów, będące obecnie państwem-sygnatariuszem Traktatu.

Obecna sytuacja na Wyspach Hawajskich wynika z długotrwałej i nielegalnej okupacji całego terytorium Królestwa Hawajów przez Stany Zjednoczone Ameryki, trwającej od 12 sierpnia 1898 (wojna amerykańsko-hiszpańska), oraz nieudolności ze strony USA w kwestii ustanowienia systemu bezpośredniego zarządzania prawami Królestwa Hawajów. Stany Zjednoczone zawoalowały swą okupację, zachowując się tak, jakby zawarty został traktat anexji Wysp Hawajskich. Traktat taki nie istnieje.

W związku z długotrwałą okupacją Królestwa Hawajskiego, jako państwa nieczłonkowskiego w ONZ, 10 sierpnia 2012 r. złożony został Protest z Żądaniem u przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Osoby z rządu stanowego Hawajów, które popełniły zbrodnie wojenne, zostały zgłoszone Dowództwu Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku i Komisji Praw Człowieka ONZ w Genewie z racji celowego odmawiania wielu oskarżonym, niezależnie od narodowości, uczciwego i rzetelnego procesu. Wraz z wejściem Królestwa Hawajów pod jurysdykcję MTK osoby, którym zarzuca się zbrodnie wojenne, objęte zostaną władzą prokuratorską prokuratora MTK.

Odnośnie do okupacji terytorium hawajskiego MTK ma upoważnienie na mocy Traktatu Rzymskiego, by postawić ww. osoby w stan oskarżenia o:

— zbrodnię wojenną niszczenia i zawłaszczenia mienia,

— zbrodnię wojenną odmowy uczciwego procesu,

— zbrodnię wojenną bezprawnej deportacji i przeniesienia osób do innego państwa,

— zbrodnię wojenną bezprawnego uwięzienia,

— przeniesienie na okupowane terytorium, pośrednio lub bezpośrednio, części własnej populacji cywilnej przez Siły Okupujące,

— zbrodnię wojenną niszczenia obiektów chronionych, związanych z religią, edukacją, sztuką, nauką lub działalnością dobroczynną, a także pomników historycznych,

— zbrodnię wojenną niszczenia bądź zawłaszczenia własności państwa okupowanego,

— zbrodnię wojenną zmuszania do uczestnictwa w operacjach wojskowych,

— zbrodnię wojenną naruszania godności osobistej,

— zbrodnię wojenną przesiedlania cywili.

JE dr Dawid Keanu Sai reprezentował tymczasowy rząd Królestwa Hawajów w postępowaniach arbitrażowych przed Stałym Trybunałem Arbitrażowym w sprawie Larsen vs Królestwo Hawajów w Hadze. Udzielił także wywiadu agencji informacyjnej ONZ South-South News, w którym przedstawił problem okupacji Królestwa Hawajów przez USA.

opracowanie: Dawid Świonder

Na podstawie listy mailingowej Hawaii-Nation.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.