Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » 16 października — Św. Jadwigi, Wdowy

16 października — Św. Jadwigi, Wdowy

Mszał Rzymski

Św. Jadwiga, pochodząca z królewskiego rodu, bardziej jeszcze niż urodzeniem, jaśniała niewinnością życia. Była ona córką Bertolda, księcia Karyntii, a siostrą matki św. Elżbiety Węgierskiej. Po śmierci męża, księcia śląskiego, Jadwiga jak kupiec, o którym mówi Ewangelia, wyzbyła się wszystkich dóbr, by kupić cenną perłę życia wiecznego i wstąpiła do klasztoru Cystersek w Trzebnicy, gdzie jej córka, Gertruda, była opatką. Umarła 15 października 1243 r.

Introitus. Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre beátæ Hedwígis: de cujus solemnitáte gaudent Angeli, et colláudant Fílium Dei. Ps 44, 2. Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi. v. Glória Patri.

Introit. Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc dzień uroczysty ku czci świętej Jadwigi; ze święta jej radują się aniołowie i wielbią Syna Bożego. Ps. Wydobyło serce moje mowę dobrą, opowiadam ja dzieła swoje Królowi. v. Chwała Ojcu…

Oratio. — Deus, qui beátam Hedwígem a sǽculi pompa ad húmilem tuæ Crucis sequélam toto corde transíre docuísti: concéde; ut ejus méritis et exémplo discámus peritúras mundi calcáre delícias, et in ampléxu tuæ Crucis ómnia nobis adversántia superáre: Qui vivis et regnas.

Módlmy się. — Boże! Świętą Jadwigę pobudziłeś do przejścia całym sercem od przepychu światowego do pokornego naśladowania Krzyża twego: spraw, abyśmy przez jej zasługi i za jej przykładem nauczyli się deptać przemijające rozkosze świata i obejmując Krzyż twój zwyciężać wszelkie przeciwności: Który żyjesz.

Secreta. — Offeréntes tibi, Dómine Deus, hóstiam pro beátæ Hedwígis honóre propósitam, te súpplices exorámus: ut spem nostram in te fírmiter collocémus, et pias petitiónes cordis nostri abs te júgiter habeámus. Per Dóminum nostrum.

Sekreta. — Składając Ci, Panie Boże, ofiarę z zamiarem uczczenia świętej Jadwigi, pokornie Cię błagamy, abyśmy nadzieję swoją stale pokładali w Tobie i zawsze otrzymywali od Ciebie według pobożnych próśb serca naszego. Przez Pana…

Comm. Ps. 44, 8. Dilexísti justítiam, et odísti iniquitátem: proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo lætítiæ præ consórtibus tuis.

Kom. Ps. Umiłowałaś sprawiedliwość, a nienawidziłaś nieprawości, dlatego namaścił cię Bóg, Bóg Twój, olejkiem wesela ponad towarzyszki twoje.

Postcomm. — Sumpta, quǽsumus, omnípotens Deus, hóstia salutáris ab advérsis nos ómnibus tueátur incúrsibus: et post hujus labóres exsílii, beátæ Hedwígis interveniéntibus méritis, ducat ad réquiem opuléntam. Per Dóminum nostrum Jesum Christum.

Pokomunia. — Prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby spożycie zbawczej ofiary chroniło nas od wszelkich grożących nam pokus i po trudach tego wygnania, przez zasługi świętej Jadwigi, zaprowadziło nas do całkowitego odpocznienia. Przez Pana…

Za: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, O.G. Lefebvre, benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ś.ś. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska, Opactwo św. Andrzeja, Bruges – Belgia.

Imprimatur: Brugis, die 31 Maii 1956, M. De Keyzer, vic. gen.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.