Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Modlitwa w potrzebach Kraju

Modlitwa w potrzebach Kraju

Głos duszy. Zbiór nabożeństwa katolickiego

Boże, nie według grzechów naszych, nie według nieprawości naszych oddaj nam; miłosierdziem Twém racz nas pocieszyć. Dopomóż nam, o Boże; w Tobie zbawienie nasze. Według chwały Imienia Twego, wybaw, nas, Panie; bądź nam miłościw według dobroci Twojéj.

V. Pokaż nad nami zmiłowanie ojcowskie.

R. A daj nam ocalenie i zbawienie w Tobie.

Boże, który się więcéj dajesz przebłagać szczerym żalem pokutujących, niżeli się obrażasz przestępstwami grzeszników: ludu Twego do Ciebie wołającego racz litościwie wysłuchać prośby, a odwróć od nas gniewu Twojego kary. Prosimy Cię przez Pana naszego, Odkupiciela i Zbawiciela. Amen.

Psalm XLV.

Bóg nasz ucieczką i mocą: pomocnikiem w uciskach które nalazły nas bardzo.
Przetoż się bać nie będziem gdy się poruszy ziemia, i przeniosą się góry w serce morza.
Szumiały i zamąciły się wody ich, zatrzęsły się góry przed siłą Jego.
Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże: poświęcił przybytek swój najwyższy.
Bóg w Pośrodku jego, nie będzie poruszone: ratuje go Bóg rano na świtaniu.
Potrwożyli się narodowie i nachyliły się królestwa: dał głos swój i poruszyła się ziemia.
Pan Zastępów z nami: Bóg Jakóbów obrońcą naszym.
Pójdźcie a oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił cuda na ziemi: odjąwszy wojny aż do krajów ziemi.
Skruszy łuk i zdruzgocze oręże: i tarcze ogniem popali.
Uspokójcie się, a obaczcie żem ja jest Bóg: będę podwyższon między narody, i będę podwyższon na ziemi.
Pan Zastępów z nami: Bóg Jakóbów obrońcą naszym.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku i teraz i t. d.

Modlitwa Powszechna.

Boże przedwieczny, przed którego Wielmożnością drży Niebo i ziemia, Panie Wszechmogący, litości i miłosierdzia Ojcze, wiem że jestem najniegodniejszy prosić Cię o łaski i dary, który za Swą mękę bolesną i śmierć na krzyżu za mnie poniesioną odpłacam się tak pełném niewdzięczności i pełném grzechów życiem; ale pozwoliłeś, i owszem rozkazałeś, Panie najdobrotliwszy, którego i miłosierdzie jest nad wszystkie sprawy Twoje, iżbyśmy Cię prosili, a będzie nam dano; iżbyśmy szukali, a znajdziemy; rozkazałeś iżbyśmy się między sobą miłowali, jak Ty nas umiłowałeś. A więc tą miłością od Ciebie nam zostawioną, ducha mojego posilając i przez nią o łaskę Twą najświętszą błagając i żebrząc, modlę się Panie, za wszystkich bliźnich moich: aby jako krew Twoja najdroższa była za wszystkich położona, tak aby też wszystkim dała zbawienie. Natchnij nas Boże Wszechmogący, pobożności duchem, daj nam w modlitwie i w dobrych uczynkach zamiłowanie, a wszelkie potrzeby i prośby nasze racz zaspakajać nie według woli naszéj własnéj, lecz według Opatrzności Twéj Boskiéj i dla otrzymania łaski Twojéj na Sądzie strasznym. Prosimy Cię, Panie, daj nam zgodę i jedność, daj nam wierne naśladowanie Zbawiciela i Odkupiciela naszego i przykładne zachowanie rozkazań Jego Kościoła. Prosimy cię za więźniów i prześladowanie znoszących; prosimy Cię za wszystkich wiernych, i za tych którzy Cię o nic nie proszą i za nic Ci nie dziękują. Prosimy Cię o gorliwość Kapłanów, o dobry przykład Rządców, o miłość i wiarę małżeństw, o zgodę rodzin, o szczęśliwe matek rozwiązanie; prosimy Cię o pociechę z dzieci dla rodziców, o miłość i budujący przykład rodziców i wszystkich starszych dla dzieci, o opiekę panów dla sług, o wierność i przychylność sług dla panów; prosimy Cię daj konającym oddanie ducha w Twéj łasce; nieszczęśliwym męztwo, cierpliwość i nadziei przyszłego szczęścia obfitość; szczęśliwym pokorę, cichość i pamięć na straszny Sąd Twój; daj sierotom przychylną opiekę, wdowom ratunek i wsparcie, dobroczyńcom wdzięczności odpłatę, przyjaciołom stałość, nieprzyjaciołom pojednanie; daj nieumiejętnym bezpieczeństwo prostoty, umiejętnym bogobojne nauki użycie; daj chorym uzdrowienie, podróżnym szczęśliwe przybycie, rozdzielonym pożądane połączenie; daj nam urodzaje, zdrowie i pokój; daj nam miłość pracy i wytrwałość; daj nam prosimy Cię, Panie najmiłościwszy, Dobroci nieprzebrana, Królu Nieba i ziemi, Boże w Trójcy Przenajświętszéj jedyny, iżbyśmy na błogosławieństwo Twoje w tém doczesném życiu zasłużywszy, weszli w życiu przyszłem do Królestwa Twéj chwały, przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki nieskończone. Amen.

Wieczny odpoczynek racz dać, Panie duszom wiernych zmarłych, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryo, Wierzę w Boga.

Za: GŁOS DUSZY. ZBIÓR NABOŻEŃSTWA KATOLICKIEGO, mieszczący w sobie: Kilka sposobów słuchania Mszy Ś. Nabożeństwo na Wielki Tydzień, Nabożeństwo do Trójcy Przenajświętszéj, do Najświętszéj Maryi Panny, do Świętych Aniołów Bożych, Nowennę o śmierć szczęśliwą, Modlitwy na główniejsze uroczystóści roczne, oraz Pieśni kościelne. Wydanie nowe poprawne i pomnożone. Nakładem księgarni pod firmą Józefa Zawadzkiego w Wilnie. Naumburg. 1868. Str. 839-842.

REIMPRIMATUR.

2. Datum Petropoli, Octobris die 1867 an.

† Josephus Maximilianus Staniewski, Episcopus, m. pr.

N. 1101.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.