Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Nabożeństwo do świętego Józefa

Nabożeństwo do świętego Józefa

Książka do Nabożeństwa dla wszystkich Katolików

Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi.

O najchwalebniejszy Ojcze, Józefie święty! ja N., niegodny czciciel twój, z wielką pobożnością obieram sobie ciebie za najpierwszego, po Matce Boskiéj, Patrona, stróża, obrońcę i przyczyńcę mojego, tak u wychowańca twojego Jezusa Chrystusa, jak téż i najmilszej oblubienicy twojéj, Najświętszéj Maryi Panny; prosząc cię pokornie, abyś mi raczył tę ojcowską wyświadczyć łaskę, żebym przy Panu Bogu moim, i przy téjże oblubienicy twojéj, Najświętszéj Pannie, mógł tobie z pilnością służyć, ciebie wysławiać, i codziennie szczęśliwéj godziny śmierci czekać. To dnia dzisiejszego mocno sobie stanowię i mam nadzieję, przez Jezusa, Pana mojego, i Jego Matki najmilszéj i wszystkich Świętych zasługi, a twoję przyczynę, że to wszystko wypełnię. Dla tego proszę cię pokornie, o święty Patronie! racz mnie między wierne sługi twoje przyjąć, i pamiętać o mnie, czcicielu twoim, we wszystkich zaś potrzebach, sprawach i kłopotach, racz do mnie z ratunkiem przybywać, a osobliwie w godzinę śmierci mojéj. Amen.

Za: Książka do Nabożeństwa dla wszystkich Katolików szczególniéj zaś dla wygody Katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiéj i Poznańskiéj z polecenia Najprzewielebniejszego X. Arcy-biskupa Dunina ułożona, na nowo z rozkazu Najprzewielebniejszego Arcy-biskupa X. Leona Przyłuskiego przejrzana. Trzecie wydanie. (Dla mężczyzn.) Gniezno. Nakładem i Drukiem J.B. Langiego. 1861. Str. 235.

Książkę do Nabożeństwa, z polecenia ś. p. Poprzednika mojego Xiędza Arcybiskupa MARCINA DUNINA ułożoną, dla wszystkich Katolików, szczególniéj zaś dla wygody wiernych obydwóch Archidyecezyi, i wywdzięczenia się za te modły, które za niego przed Tron Boga w czasie jego wydalenia przesyłali, jako zawierającą pobożne uczucia i westchnienia Przodków i Ojców naszych, gdy Wam w trzeciém wydaniu, na nowo z rozkazu mojego przejrzaném, do częstego a pobożnego użycia poleceń, błagam Boga: aby w nas odrodził żywą wiarę i pobożność Przodków naszych. Was zaś proszę, abyście — polecając Panu Bogu siebie i osoby Waszemu sercu drogie, niemniéj duszę ś. p. Poprzednika mojego Xiędza MARCINA, zasełali do Tronu Boga modły swoje także i za mnie, pasterza Waszego, aby mnie Bóg Wszechmogący łaską swoją wspierać raczył w trudnych obowiązkach pasterstwa mojego nad Wami.

Poznań, w dzień Ś. Kazimierza Wyznawcy 1861.

X. Leon Przyłuski.

Imprimatur.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.