Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Wsparcie dla zamojskiego ZOO

Wsparcie dla zamojskiego ZOO

Ambasada Królestwa Norwegii

Ogród zoologiczny w Zamościu zyskał dzięki środkom z Funduszy Norweskich nową, niezwykle ważną funkcję. Za kwotę ponad 9 mln złotych przy ogrodzie powstał ośrodek kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowe. Na przełomie kwietnia i maja obiekt ten został otwarty również dla zwiedzających.

Projekt został opracowany z myślą o wsparciu wdrażania przepisów międzynarodowych oraz aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z ochroną zagrożonych gatunków flory i fauny oraz przepisów ukierunkowanych na zwalczanie nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami. Unia Europejska, jako jeden z najważniejszych rynków zbytu dzikich zwierząt i roślin oraz ich części i produktów z nich pochodzących, ponosi szczególną odpowiedzialność za zapewnienie, aby handel dzikimi zwierzętami i roślinami oraz produktami otrzymywanymi z nich miał charakter zrównoważony i nie prowadził do zagrożenia tych gatunków wyginięciem. Dlatego też od 1984 UE rozpoczęła wdrażanie Konwencji CITES, której postanowienia zobowiązują państwa do podjęcia środków w celu wprowadzenia w życie zakazu handlu okazami zwierząt i roślin naruszającego postanowienia właściwych przepisów. Państwa są zobowiązane do podjęcia środków w celu zmniejszenia negatywnych skutków transportu do miejsca przeznaczenia dla żywych okazów z lub w obrębie UE oraz do zapewnienia warunków gwarantujących, że żywe okazy są właściwie przetrzymywane oraz że sprawowana jest właściwa opieka nad nimi, a pomieszczenia są zgodne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym w zakresie transportu i przechowywania żywych zwierząt. Tymczasem w Polsce nie było jak dotąd specjalnego ośrodka dla skonfiskowanych na granicy oraz na terenie kraju, znajdowanych lub podrzucanych żywych okazów gatunków zagrożonych wyginięciem. Ze względu na dobro zwierząt najwłaściwszym miejscem do ich przetrzymywania w okresie kwarantanny są ogrody zoologiczne.

Ogród zoologiczny w Zamościu od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie nieodpłatnego odbierania, kwarantannowania, leczenia i opieki nad zwierzętami przejętymi przez właściwe służby, czy też znalezionymi. W ostatnich latach ZOO przyjęło kilkaset zwierząt skonfiskowanych przez Służbę Celną i Policję. Były to m.in. żółwie stepowe i błotne, papugi, pytony, rozelle białolice, ptaszniki kędzierzawe i czerwonoodwłokowe, walabie, bażant tajwański, koczkodan zielonosiwy oraz kuce szetlandzkie.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa zdolności ZOO w Zamościu do przetrzymywania zwierząt skonfiskowanych podczas odpraw celnych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w Polsce, w tym zwierząt z listy CITES.

W ramach projektu przebudowano budynek wielkich drapieżników, gadów, płazów i ryb wraz z budową nowych wybiegów, wybudowano nowy budynek ambulatoryjno-weterynaryjny oraz stworzono system monitoringu audiowizualnego, nadzoru i łączności. Obok wejścia głównego do ZOO zbudowano również nowoczesne Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe.

Efektem projektu jest stworzenie przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wiezionych do strefy Schengen, zapewniającego zwierzętom warunki spełniające biologiczne i ochronne wymagania poszczególnych gatunków, między innymi przez zapewnienie warunków zgodnie ze specyfiką gatunku i utrzymywanie wysokiego standardu opieki nad zwierzętami, łącznie z rozwiniętym programem zapobiegawczej i leczniczej opieki weterynaryjnej oraz realizującego działania edukacji społeczeństwa związanej z ochroną zróżnicowania biologicznego. Wybudowana infrastruktura znacznie zwiększyła zdolność zamojskiego ZOO do przyjmowania i przetrzymywania zwierząt, w tym gatunków z listy CITES, skonfiskowanych przez funkcjonariuszy celnych, policjantów lub inne służby. Przed realizacją projektu ogród mógł przyjąć jedynie około 100 gadów i 4 pająki. Obecnie jest w stanie przyjąć około 744 okazów, w tym: 518 gadów, 200 płazów, 20 pająków, 4 drapieżniki, 2 pazurkowce. Dzięki możliwości wymiany zwierząt z innymi ogrodami zoologicznymi, cały czas utrzymywana będzie 5% rezerwa miejsca, tak aby uniknąć szybkiego zapełnienia wybudowanej infrastruktury.

Na bazie segmentu dydaktycznego prowadzona będzie działalność edukacyjno-szkoleniowa, realizowana wspólnie przez funkcjonariuszy Służby Celnej oraz pracowników działu dydaktycznego ZOO w Zamościu. Współpraca będzie miała formę kompleksowej akcji informacyjno-edukacyjnej na temat ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, polegającej na organizacji cyklicznych konferencji, szkoleń i warsztatów dla funkcjonariuszy celnych z zakresu egzekwowania postanowień Konwencji CITES oraz propagowania krajowych przepisów dotyczących ochrony gatunków oraz sposobów rozpoznawania gatunków zagrożonych wyginięciem, w celu stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy. Akcja skierowana będzie również do policjantów zaangażowanych w problematykę CITES, w tym koordynatorów ds. problematyki CITES w wydziałach dw. z przestępczością gospodarczą.

Organizowane będą także akcje edukacyjne dla młodzieży i nauczycieli połączone z prezentacjami i wystawami dotyczącymi ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem oraz skierowane do posiadaczy oraz hodowców zagrożonych gatunków płazów, gadów, ptaków lub ssaków, jak również akcje skierowane do turystów jako potencjalnych nabywców egzotycznych roślin i zwierząt.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.