Jesteś tutaj: Publicystyka » Adam Danek » Apel do frajerów

Apel do frajerów

Adam Danek

My niżej podpisani, jako ludzie wolni, a jednocześnie całkowicie równi, przy tym postępowi, tolerancyjni i otwarci, niniejszym oświadczamy, iż uznajemy co następuje za fakty obiektywne:

I. Nie ma żadnej obiektywnej prawdy — każdy człowiek ma swoją własną. To znaczy: jeśli chce, bo nikt nie ma prawa go zmusić do przyjęcia jakiejkolwiek. Każdy może głosić, co mu się podoba, jeśli nie będzie się za bardzo upierał, że ma rację. Wszystkie wartości są względne.

Kto twierdzi inaczej, jest niebezpiecznym fanatykiem.

II. Demokracja to wartość absolutna, najwyższy ideał każdego miejsca i czasu. Wszystkie ustroje polityczne i społeczne przed nastaniem Demokracji opierały się na ucisku. Przed epoką Demokracji nie było na świecie ludzi wolnych. Brak Demokracji to synonim tyranii i ciemnoty. Demokracja jest tożsama z Wolnością. Każdy człowiek ma odwieczne, przyrodzone prawo do życia w ustroju demokratycznym. Dotyczy to zwłaszcza ludzi w kręgach kulturowych, gdzie Demokracja nigdy nie istniała — należy im uświadomić, iż bez Demokracji nikt nie może być szczęśliwy. Wszelkie instytucje społeczne — m.in. uniwersytet, szkoła, firma, Kościół (lub inny związek wyznaniowy), rodzina — powinny się demokratyzować w miarę Postępu.

Kto twierdzi inaczej, jest faszystą.

III. Wszystkie kultury są sobie równe. Nikomu nie wolno utrzymywać — zwłaszcza publicznie — że którakolwiek z nich jest lepsza lub gorsza od innej ani że odegrała donioślejszą od pozostałych rolę w historii. Zarazem wszystkie kultury są od siebie zupełnie różne: wartości każdej kultury są prawdziwe dla niej i wyłącznie dla niej, a żadna z nich nie może narzucać własnych wartości innym (czego najbardziej zbrodniczym przykładem w historii była chrystianizacja). Nie zmienia to faktu, iż wszystkie kultury zmierzają w stronę ideału liberalnej demokracji, nawet jeśli nie do końca lub wcale nie zdają sobie z tego sprawy. Wszelkie przestępstwa popełniane w Europie przez przedstawicieli kultur pozaeuropejskich wynikają z ich odmiennej formacji kulturowej, a nie ze złej woli, toteż nigdy nie wolno ich za nie karać ani represjonować w inny sposób. Wszelkiej niesprawiedliwości i nieszczęściom zachodzącym w kulturach pozaeuropejskich winny jest zaś pośrednio lub bezpośrednio biały człowiek.

Kto twierdzi inaczej, jest rasistą i ksenofobem.

IV. Wszystkie religie w równym stopniu prowadzą do zbawienia, oświecenia, wyzwolenia bądź innego statusu wybranego w sposób wolny przez wyznawcę (jeśli chce któregoś dostąpić). Żadna z nich nie ma monopolu na prawdę. Prawdziwą istotę każdej religii stanowi troska o godność osoby ludzkiej, przestrzeganie Praw Człowieka, Tolerancję i rozwiązywanie problemów społecznych. Religie powinny ewoluować, dostosowując się do współczesnej świadomości ludzkiej i aktualnego stanu wiedzy naukowej. Wszystkie religie są równe. Nie dotyczy to religii katolickiej, w przeszłości winnej permanentnemu łamaniu Praw Człowieka, nietolerancji oraz wspieraniu ucisku i nierówności społecznych, za co ma obowiązek przepraszać. Święta Inkwizycja była najbardziej zbrodniczą instytucją wszechczasów; wymordowała dziesiątki milionów ludzi i zniszczyła tysiące kultur.

Kto twierdzi inaczej, jest teokratą i klerykałem.

V. Najważniejszym Prawem Człowieka jest Równość, tożsama z Wolnością: gdzie nie ma Równości, nie ma też ludzi wolnych. Każdy człowiek stanowi jakość jedyną w swoim rodzaju. Samorealizacji niepowtarzalnej osobowości każdej jednostki najbardziej sprzyja społeczeństwo masowe. Każdy człowiek posiada takie same przyrodzone prawa (za przyrodzone prawo może być uznane każde roszczenie, które znajdzie dostatecznie wielu zwolenników), jakich nikomu nie wolno ograniczać, a ich łamanie stanowi zbrodnię. Mimo to nie istnieje jedna, powszechnie obowiązująca moralność. Nie da się też stwierdzić istnienia jednej natury ludzkiej ani żadnej „normalności”, a kto utrzymuje, że się da, ten nawołuje do nienawiści. Naturalną i normalną postawą człowieka jest Tolerancja, pojmowana jako afirmacja wszelkiej inności. Kto tego nie akceptuje, powinien zostać poddany demokratycznej kontroli społecznej i ewentualnie leczeniu. Szczególna ochrona wśród równych ludzi przysługuje mniejszościom, w tym kobietom, kolorowym oraz przedstawicielom mniejszości seksualnych; grupom tym z uwagi na wielowiekowy ucisk należą się szczególne preferencje, pozytywna dyskryminacja i parytety w instytucjach. Jednocześnie niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja. Największe przywileje powinny być zapewnione światowej społeczności żydowskiej, przez wzgląd na wszechobecną i nieustającą groźbę antysemityzmu.

Kto twierdzi inaczej, jest nazistą.

VI. Wszelkie pozytywne wartości (cokolwiek się za nie uważa) są wynikiem Postępu. Wszelkie ziemskie dobro — a innego w praktyce nie stwierdzono — stanowi skutek odrzucenia oraz potępienia przez ludzki umysł przeszłości i jej przesądów. Wszelki Postęp ma źródło w człowieku. Zarazem Postęp to obiektywny mechanizm dziejów — żadna osoba, instytucja czy idea nie ma mocy go powstrzymać. Ludzie usiłujący przeciwstawiać się Postępowi nie są ludźmi wolnymi.

Kto twierdzi inaczej, jest zacofanym, zaściankowym ciemniakiem (z czarnym podniebieniem).

VII. Powyższe zasady konstytuują Społeczeństwo Otwarte. Nie ma Wolności dla wrogów Wolności. Nie ma Równości dla wrogów Równości. Nie ma Demokracji dla wrogów Demokracji. Nie ma Tolerancji dla wrogów Tolerancji.

Kto twierdzi inaczej, nie ma prawa być wysłuchanym.

VIII. Niniejsze postulaty nie są sprzeczne ani wewnętrznie, ani ze sobą nawzajem.

Kto twierdzi inaczej, posługuje się mową nienawiści.

Frajerzy wszystkich krajów, łączcie się!

Pod powyższymi hasłami, ma się rozumieć. Manifest macie gotowy od dawna. Kiedy się zjednoczycie… łatwiej was będzie zwalczać.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.