Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Wolna elekcja w dawnej Rzeczypospolitej – procedura, przebieg, publicystyka

Wolna elekcja w dawnej Rzeczypospolitej – procedura, przebieg, publicystyka

Studenckie Koło Naukowe Nowożytników UWr / Koło Naukowe Historyków UO

Okresy bezkrólewia i elekcji były czasem bardzo trudnym dla państwa polsko-litewskiego, nierzadko przynoszącym chaos, wojnę domową i dezorganizację życia polityczno-społecznego. Stał się on jednak próbą dla instytucji państwowych oraz samej szlachty, która na polach pod Warszawą wybierała nowego władcę. Z okazji 440-lecia pierwszej wolnej elekcji w Rzeczypospolitej dwa koła naukowe — Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego Uniwersytetu Wrocławskiego i Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Opolskiego — zorganizowały ogólnopolską konferencję młodych naukowców, doktorantów i studentów.

Spotkanie odbyło się 6 czerwca 2013 roku. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami większości wystąpień wygłoszonych w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego:

konferencja

Wykłady inauguracyjne

dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. nadzw. (UWr) – powitanie gości konferencji

dr hab. Filip Wolański (UWr) – słowo wstępne

dr Mariusz Sawicki (UO) – Wjazdy magnatów litewskich na sejmy konwokacyjne i elekcyjne w II połowie XVII w.

dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. nadzw. (UWr) – Wybór króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r., czyli „pierwsza” wolna elekcja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów?

Panel I

mgr Kacper Gis (UAM) – Król obrany głosem – o elekcji władców w „Kronice Sarmacyey Europskiey” Aleksandra Gwagnina

Łukasz Malkusz (UO) – Ostatnia wolna elekcja w świetle relacji „Wiennerisches Diarium”

Magdalena Jakubczyk (UWr) – Bezkrólewie i wolna elekcja w dzienniku Jana Antoniego Chrapowickiego z lat 1668-1672

Marcin Madej (UWr) – Popularyzacja zagadnień związanych z elekcjami w kalendarzach XVIII w.

Aleksandra Ziober (UWr) – Dziennik wizyt posła cesarskiego K.L. Schaffgotscha jak przyczynek do wyjaśnienia przebiegu elekcji 1674 r.

Adam Andrzejewski (UAM) – „…pozwól, by któraś szala całkowicie przeważyła” – o pomysłach reformy elekcji viritim w literaturze politycznej epoki saskiej

Dawid Statkiewicz (UWr) – Franciszek Ludwik książę Conti – kandydat „na siłę”, czyli książę, który nie pragnął korony

Adam Wołoszyn (UO) – Litwini wobec dwóch elekcji Stanisława Leszczyńskiego

Dyskusja po I Panelu

Warsztat naukowy

Aleksandra Ziober (UWr) – Obraz miast europejskich we wspomnieniach Karola Stanisława Radziwiłła

Łukasz Malkusz (UO) – Demografia rodziny śląskiej od początku XVIII do połowy XX w. na przykładzie Malkuszów z Otmętu

Panel II

mgr Tomasz Grala (UAM) – Razem czy osobno — postawa polityczna elit litewskich w okresie pierwszych bezkrólewi

Małgorzata Minda (UAM) – Źródła i geneza prawa elekcyjnego w początkach Rzeczypospolitej Obojga Narodów

mgr Andrzej Król (UR) – Sejmik przedkonwokacyjny w Sądowej Wiszni w trakcie bezkrólewia po śmierci Władysława IV Wazy

mgr Tomasz Kucharski (UMK) – Uchwała o egzorbitancjach z sejmu elekcyjnego 1669 r. Przyczynek do badań nad uprawnieniami prawodawczymi staropolskiego parlamentu w okresie bezkrólewi

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.