Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Jurydyzacja polityki, upolitycznienie prawa. Rezultaty hegemonii praw człowieka

Jurydyzacja polityki, upolitycznienie prawa. Rezultaty hegemonii praw człowieka

Organizacja Monarchistów Polskich / Klub Muzyki i Literatury

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu i Organizacja Monarchistów Polskich zapraszają na prelekcję pana dra hab. Arkadiusza Baruta pt. Jurydyzacja polityki, upolitycznienie prawa. Rezultaty hegemonii praw człowieka.

Tematem wystąpienia będą instytucjonalne skutki ideologii praw człowieka, to jest jurydyzacja polityki – odejście od jej rozumienia jako praktyki rządzonej etyką odpowiedzialności za skutki działań na rzecz pojmowania jej jako sposobu realizacji norm prawnych artykułujących prawa człowieka, oraz upolitycznienie prawa – odejście od rozumienia go jako gwarancji praw podmiotowych o określonej treści na rzecz traktowania go jako narzędzia forsowania zmian polityczno-kulturowych.

Zapraszamy: 7 września 2019 roku, godz. 16.00. Klub Muzyki i Literatury, plac Tadeusza Kościuszki 10, Wrocław. 

Wydarzenie na Facebooku

Jurydyzacja polityki, upolitycznienie prawa (plakat do druku)

Arkadiusz Barut – absolwent prawa i historii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, czynny zawodowo adwokat (Izba Adwokacka w Opolu). Przedmiotem jego badań jest teoria i filozofia prawa oraz filozofia polityki, w szczególności ponowoczesna filozofia praw człowieka. Opublikował m.in. monografie: Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018), Egotyzm, etyka, polityka. Myśl konserwatywna Maurycego Barrèsa (Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2009) oraz artykuły: Dialektyka podmiotu konserwatywnego („Przegląd Humanistyczny” 5/2008), Tradycja i rewolucja. Konserwatyzm immanentny Josepha de Maistre’a („Wrocławskie Studia Politologiczne” 9/2008), Od prawa naturalnego do praw człowieka. Ewolucja idei praw naturalnych w europejskiej myśli prawno-politycznej („Rocznik Europeistyczny” 1/2015), Prawo jako aspekt wspólnoty politycznej: koncepcja Michela Villeya („Studia Prawnicze KUL” 1/2015), Prawa człowieka jako ideologia. Przyczynek do analizy współczesnego imaginarium społecznego („Dialogi Polityczne” 20/2016), Prawo jako konstytuowanie człowieczeństwa. Koncepcja Pierre’a Legendre’a („Studia Prawnicze KUL” 2/2017), Republikańsko-instytucjonalna koncepcja związku prawa i polityki, (w:) red. P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak, Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa zewnętrzna, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, The right to respect private life as a right to public and legal recognition. The judgment of the European Court of Human Rights of July 11, 2002 on Christine Goodwin’s case against the United Kingdom („Przegląd Prawa Publicznego” 9/2018).

Jurydyzacja polityki, upolitycznienie prawa. Rezultaty hegemonii praw człowieka

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.