Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Brzeg: IX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne

IX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne

Zamek Piastów Śląskich

IX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne

Brzeg, 15-16 maja 2013 r. 

Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1

Wystąpienia referentów

 

15 maja 2013 r.

Obrady wspólne konferencji międzynarodowej pt. Oblicza tolerancji. Aspekty historyczne, prawne i teologiczne (Faces of Tolerance — the Historical, Legal and Theological Aspects) oraz konferencji ogólnopolskiej pt. Prawno-historyczne i teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej.

9.30 Wystąpienie Rektora UO, prof. zw. dra hab. Stanisława S. Nicieji

9.40 Wystąpienie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UO, prof. dra hab. Piotra Steca

9.50 Wystąpienie Dziekana Wydziału Teologicznego UO, ks. prof. zw. dra hab. Tadeusza Doli

Przewodniczący obrad: prof. zw. dr hab. Marek Maciejewski (UO)

10.00 prof. zw. dr hab. Joanna Rostropowicz (UO), Edykt mediolański

10.20 ks. dr hab. Rajmund Porada (UO), Tolerancja z wiary

10.40 prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak (UWM), Rozdział państwa od Kościoła w ujęciu Tomasza z Akwinu

11.00 dr hab. Dariusz Makiłła (UKSW), „Epistola de tolerantia” Johna Locke’a oraz jej związek z kształtowaniem się idei tolerancji religijnej jako zasady konstytucyjnej ustroju XVIII-wiecznej Anglii

11.20 bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec (UO), Między tolerancją a odrzuceniem — nuncjusze papiescy w Polsce z początku XVIII w. wobec głównych problemów w kraju

11.40-12.10 przerwa kawowa

Przewodniczący obrad: prof. zw. dr hab. Krystyna Chojnicka (UJ)

12.10 prof. zw. dr hab. Janusz Sondel (UJ), Profesorowie Akademii Krakowskiej wobec herezji Jana Husa i Marcina Lutra

12.30 prof. dr hab. Adam Czarnota (UwB), Wolność i prawo w protestanckiej myśli polityczno-teologicznej

12.50 prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (UO), Tolerancja religijna a wolność religijna. Analiza statusu wspólnot religijnych w państwie

13.10 prof. zw. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko (UO), Tolerancja istotnym zagadnieniem w budowie współczesnej demokracji

13.30 ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM), Pozytywna i negatywna wolność religijna w mediach

13.50 prof. dr hab. Andrzej Szymański (UO), Antychrześcijańska ofensywa współczesności. Chrystofobia łamaniem prawa do wolności religijnej

14.10-14.30 dyskusja

15.30-16.30 uroczystość związana z wręczeniem nagrody Peregryna z Opola

15 maja 2013 r.

Obrady konferencji ogólnopolskiej Prawno-historyczne i teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej.

Sekcja I

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Andrzej Szymański (UO)

16.30 mgr Marta Letka (UO), Tolerancja religijna synodów prowincjonalnych doby Jana Wężyka

16.45 mgr Zbigniew Filipiak (UMK), Projekty regulacji statusu prawnego ludności żydowskiej w Królestwie Polskim z 1817 roku

17.00 mgr Marta Mackiewicz (UWr), Stanowisko litewskiego ruchu narodowego wobec carskiej polityki wyznaniowej na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1863-1904

17.15 mgr Łukasz Szymański (UWr), W obronie praw Kościoła katolickiego i przeciw tolerancji — podolacy wobec polityki wyznaniowej monarchii austro-węgierskiej

17.30-17.50 przerwa kawowa

17.50 dr Anna Tunia (KUL), Wolność w zakresie wyboru formy zawarcia małżeństwa w Polsce w XIX i XX wieku

18.05 mgr Marcin Lubertowicz (UJ), Idea tolerancji w koncepcjach Czesława Znamierowskiego

18.20 dr Kamila Kasperska-Kurzawa (UO), Lublin miastem trzech religii

18.35 mgr Robert Słota (UO), Wyznania miasta i twierdzy Koźle

18.50-19.50 dyskusja

Sekcja II

Przewodniczący obrad: prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (UO)

16.30 dr Adam Dziurok (IPN Katowice), Granice tolerancji władze komunistyczne wobec obecności Kościoła w przestrzeni publicznej w czasach stalinowskich (na przykładzie województwa śląskiego/katowickiego)

16.45 prof. dr hab. Józef Koredczuk (UO), Stosunek państwa do Kościoła ewangelickiego na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej

17.00 mgr Marzanna Grabowska (UWr), Prawne gwarancje wolności religijnej w PRL-u

17.15 mgr Edyta Włodarczyk (UWr), Laicyzacja szkół w okresie PRL jako przejaw nietolerancji w Polsce Ludowej

17.30-17.50 przerwa kawowa

17.50 dr Marta Ordon (KUL), Dekret z 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach jako przykład aktu nietolerancji religijnej w Polsce XX wieku

18.05 mgr Alina Rogowska (UWr), Wolność i tolerancja religijna w postulatach konstytucyjnych Kościoła Katolickiego w Polsce z lat 1947-1952

18.20 mgr Beata Ścigała (UO), Wolność sumienia i religii wg Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

18.35 ks. prof. dr hab. Tomasz Rakoczy (KUL oś. zam. w Stalowej Woli), Tolerancja prawa wobec wiadomości powierzonych duchownemu

18.50 mgr Grzegorz Blicharz (UJ), Wspieranie tolerancji religijnej? Regulacje podatku od spadków i darowizn dla Kościołów

19.05-20.00 dyskusja

Sekcja III

Przewodniczący obrad: dr hab. Dariusz Makiłła (UKSW)

16.30 dr Jacek Malczewski (UJ), Miejsce tolerancji religijnej w republikańskiej myśli Algernona Sidneya

16.45 dr Marta Baranowska (UMK), Idea religii państwowej na tle poglądów Machiavellego, Rousseau i Nietzschego

17.00 mgr Jakub Puślecki (UWr), Religia i Kościół w poglądach utopijnych socjalistów od XVI do XIX w.

17.15 dr Radosław Antonów (UWr), Anarchiści wobec religii

17.30-17.50 przerwa kawowa

17.50 mgr Paweł Fiktus (UWr), Tolerancja religijna w poglądach chrześcijańskich filozofów rosyjskich przełomu XIX a XX wieku

18.05 dr Andrzej Adamczyk (UJK), Laicyzm jako zasada kemalizmu

18.20 dr Iwona Barwicka-Tylek (UJ), Paradoksy „tradycjonalistycznego“, „modernistycznego“ i „postmodernistycznego“ rozumienia tolerancji

18.35 mgr Stefan Karolak (WSM w Warszawie), W poszukiwaniu źródeł tolerancji i nietolerancji religijnej

18.50-19.50 dyskusja

16 maja 2013 r.

Drugi dzień obrad konferencji międzynarodowej pt. Oblicza tolerancji. Aspekty historyczne, prawne i teologiczne (Faces of Tolerance — the Historical, Legal and Theological Aspects).

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Michał Jaskólski (UJ)

9.00 dr Said Edaich (PO), La tolleranza nel sistema giuridico islamico

9.20 ks. dr Joachim Nowak (Ruhr-Universität Bochum), Toleranz Intoleranz gegenüber den Muslimen in Deutschland

9.40 dr Robert Okongwu (Godfrey Okoye University w Enugu, Nigeria), Religious Intolerance and the Nigerian Nation: An Inquiry into the causes of religious violence in Nigeria

10.00 dr hab. Mirosław Sadowski (UWr), Prześladowania chrześcijan w wybranych krajach muzułmańskich

10.20 prof. dr hab. Barbara Mielnik (UWr), Tolerancja religijna a rytualny ubój zwierząt w Unii Europejskiej

10.40-11.10 przerwa kawowa

Przewodniczący obrad: dr hab. Mirosław Sadowski (UWr)

11.10 mgr Jauhien Usoszyn (Pontificio Istituto Orientale, Roma), „Border of tolerance” — Iosif Siemaszko between Rome and the requirements of Russian caris empire („Granice tolerancji” — Iosif Siemaszko między Rzymem a wymaganiami rosyjskiego imperium carskiego)

11.30 archimandryta dr Jan Sergiusz Gajek (Pontificio Istituto Orientale, Roma), „To serve God and the nation”. Problems with tolerance the Greek Catholic Church in Bielarussia 1993-2013 („Służyć Bogu i narodowi”. Problemy z tolerancją — Kościół grekokatolicki w Białorusi 1993-2013)

11.50 ks. dr Walerian Bugel (Univerzita Palackého v Olomouci), The history as a warning against the shortage (or even a lack) of religious freedom. The Czech particulars (Historia jako przestroga przed brakiem wolności religijnej. Uszczegółowienia czeskie)

12.10 dr Ondrej Štefaňak (Katolícka univerzita v Ružomberku), Tolerance in the environment of Slovakian youth — theoretical and empirical elements (Tolerancja w środowisku młodzieży słowackiej — elementy teorii i empirii)

12.30 mgr-lic. Oleksandr Sapunko (Pontificio Istituto Orientale, Roma), Pastoral care of Ukrainians in Italy — an example of Italian churchly and national tolerance (Duszpasterstwo Ukraińców w Italii — przykład włoskiej tolerancji narodowościowej i kościelnej)

12.50-13.50 dyskusja

13.50-14.00 zakończenie obrad konferencji

15.00-16.00 zwiedzanie Muzeum Piastów Śląskich

16 maja 2013 r.

Obrady konferencji ogólnopolskiej pt. Prawno-historyczne i teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej.

Sekcja I

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska (UŁ)

9.30 dr Sławomir Kursa (SWPS), Prawodawstwo Justyniana wobec heretyków i innowierców

9.45 dr Edyta Sokalska (UWM), Średniowieczny proces inkwizycyjny przeciwko heretykom

10.00 mgr Aleksandra Kaczmarczyk (UWr), Żydzi w świetle twórczości Oldradusa de Pontem i Baldusa de Ubaldis

10.15 dr hab. Beata Gaj (UO), Nietolerancja czy apologetyka — questio i dyskurs w łacińskiej literaturze Śląska w XVI i XVII wieku

10.30 ks. dr Piotr Sadowski (UO), Albert Joseph von Hoditz (1706-1778) propagator tolerancji

10.45-11.30 przerwa kawowa

11.30 mgr Małgorzata Krepa (UWr), Tolerancja w ujęciu Piusa XII

11.45 dr Agnieszka Czarnecka (UJ), Od tolerancji do wolności religijnej — o rewolucyjności ustaleń Vaticanum II

12.00 dr Paweł Sobczyk (UKSW), Tolerancja versus wolność religijna: ewolucja czy rewolucja w doktrynie Kościoła katolickiego?

12.15 mgr Joanna Pisarek (UWr), Stosunek władz kraju związkowego Bawarii do mniejszości muzułmańskich

12.30 ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), Tolerancja religijna w prawie chińskim

12.45-13.50 dyskusja

13.50-14.00 zakończenie obrad konferencji

Sekcja II

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Józef Koredczuk (UO)

9.30 dr Przemysław Kubiak (UŁ), Nietolerancja religijna w rzymskim prawie karnym

9.45 prof. dr hab. Florian Lempa (UwB), Typizacja czynów nietolerancji religijnej w kanonicznym prawie karnym

10.00 dr Tomasz Scheffler (UWr), Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w kodeksie karnym z 1997 r.

10.15 dr Bartłomiej Krzan (UWr), Czynnik religijny w międzynarodowym prawie karnym

10.30-11.00 przerwa kawowa

11.00 mgr Aleksandra Spychalska (UWr), Konflikty religijne jako podłoże zamiaru ludobójczego

11.15 dr Justyna Celej (WSH w Piotrkowie Trybunalskim), Swoboda wyznania w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

11.30 ks dr Paweł Bednarski (PWT Wrocław), Lautsi v. Italy — Czy krzyż jest sprawą wewnętrzną Republiki Włoskiej?

11.45 dr Leszek Bednarski (UO), Tolerancja i nietolerancja samobójstwa aspekt historyczny, religijny i prawny

12.00-13.00 dyskusja

13.50-14.00 zamknięcie obrad

IX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.