Jesteś tutaj: Publicystyka » Filozofia » Romuald Piekarski

Romuald Piekarski

Dr hab. Romuald M. PIEKARSKI, prof. UG (ur. 1954 w Koszalinie), pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, wykładał także m.in. w Wyższej Szkole Prawa i Dyplomacji w Gdyni i w Wyższej Szkole Bankowej (w Gdańsku); aktualny przewodniczący Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; członek redakcji rocznika „Civitas. Studia z filozofii polityki”. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktorat i habilitacja uzyskane na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta w Oxfordzie w maju i czerwcu 1995 roku (w ramach Oxford College Hospitality Theme, w Nuffield College, pod opieką naukową prof. Zbigniewa Pełczyńskiego).

Zainteresowania: filozofia polityki, etyka życia publicznego, filozofia klasyczna, filozofia społeczna, metafizyka i filozofia religii, teoria cywilizacji i filozofia prawa. Autor ponad 60 publikacji, w tym książek: Problem wartości poznawczych literackiego i filmowego dzieła sztuki, Wyd. UG, Gdańsk 1993; Wokół prawdy i interpretacji dzieła literackiego, w: Zagadnienia estetyki współczesnej. Sztuka — wartości — poznanie [autor jednej z dwóch części książki, wspólnie z P. Kawieckim], Wyd. UG, Gdańsk 1994, Koncepcja cnót politycznych Machiavellego na tle elementów klasycznej etyki cnót, Wyd. UG, Gdańsk [2007] 2009; współautor i redaktor czterech innych książek w języku polskim i angielskim oraz haseł w Encyklopedii Politycznej (t. 2, Radom 2009). Publikował w następujących periodykach: „Znak”, „Pieniądze i Więź”, „Prawo i Więź”, „Pro Fide, Rege et Lege”, „Arka”, „Arcana”, „Christianitas”, „Obywatel” i w wydawnictwie The Council for Research in Values and Philosophy (Chapter 7: Many Civilizations and One World Parliament. Reflections on globalization in a civilisational and political aspect), w: [red. Tadeusz Buksiński, Dariusz Dobrzanski] Eastern Europe and the Challenges of Globalization, [The Cultural Heritage and Contemporary – Series IVA, Eastern and Central Europe, Volume 27, General Editor: George F. McLean] The Council for Research in Values and Philosophy, Washington 2005, ss. 121-134.1).

Ostatnie wybrane publikacje: Filozof i obywatel wobec społeczeństwa masowego: Jaspers i Voegelin, w: [red. Cz. Piecuch, Kraków 2013] Karl Jaspers: Człowiek w epoce przełomu, ss. 103-127; Sacrum i polityka. Uwagi o elementach teologii politycznej u E. Burke’a i E. Voegelina, w: [red. W. Gizicki, Lublin 2013] Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, ss. 19-30; Republikanizm, ale jaki… Jakiego republikanizmu nam Polakom potrzeba?, w: kwartalnik „Prawo i Więź”, 3(5)/2013 (Rok 2), ss. 21-38.

Od początku lat 80. członek NSZZ „Solidarność”, aktywny w czasie stanu wojennego w tzw. edukacji podziemnej i kolportażu pism „drugiego obiegu”. Po 1989 roku założył Klub Myśli Liberalno-Konserwatywnej na Uniwersytecie Gdańskim, a od 2000 roku był współzałożycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Edukacyjno-Naukowego im. Pawła Włodkowica. Jest katolikiem, mieszka w Gdańsku. Od trzech lat piastuje funkcję radnego dzielnicy Piecki-Migowo.

Otrzymał kilka wyróżnień i nagród: Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Medal srebrny za długoletnią służbę oraz na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 listopada 2013 roku.

Adres prof. Piekarskiego: filrp@univ.gda.pl


1 Rozdział ukazał się także w wydaniu internetowym: http://www.crvp.org/book/Series04/IVA-27/chapter_vii.htm

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.