Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » „ONTO–TEO–LOGIA. Status bytu realnego i myślnego w metafizyce Francisco Suáreza”

„ONTO–TEO–LOGIA. Status bytu realnego i myślnego w metafizyce Francisco Suáreza”

Robert Goczał

Portal Legitymistyczny i Organizacja Monarchistów Polskich w ramach Patronatu Honorowego i Medialnego nad xiążką — obok innych uznanych autorytetów i międzynarodowych instytucyj naukowych z Portugalii, Hiszpanij i Stanów Zjednoczonych – serdecznie poleca Państwu pierwszą w Polsce monografię poświęconą myśli Franciszka Suáreza, ujętej na tle filozofii iberyjskiej XVI i XVII wieku oraz średniowiecznych i nowożytnych nurtów filozoficznych, jak również współczesnych:

Robert Goczał

ONTO–TEO–LOGIA

Status bytu realnego i myślnego w metafizyce Francisco Suáreza

Warszawa 2011, wyd. WFW, format B5, ss. 543, ISBN 978-83-61748-45-8

Xiążka do nabycia w czołowych księgarniach na terenie kraju lub poprzez Portal Legitymistyczny. Oferta ważna do wyczerpania nakładu.

Cena: 55 zł. (w tym 5% Vat) + opłata pocztowa.

onto-teo-logia

Xiążka przedstawia ontologię bytu realnego i myślnego ujętą w szerokim kontekście systemowym filozofii i teologii F. Suáreza, którego oddziaływanie w Europie na przełomie XVI i XVII wieku oraz wpływ na filozofię nowożytną był ogromny. Zasadnicze znaczenie dla postawionych w xiążce celów miała analiza egzegetyczno-rekonstrukcyjna w aspekcie opis-wyjaśnienie głównego traktatu metafizycznego Suáreza, jakim jest Disputationes metaphysicae, a także innych, m.in. Commentaria una cum quaestionibus inlibros Aristotelis. Przeprowadzona analiza ukazuje, jak należy rozumieć teorię bytu realnego i myślnego na płaszczyźnie wiedzy metafizycznej, a zarazem zmierza do ukazania nowej, filozoficzno-teologicznej perspektywy interpretowania. Każde zatem z zagadnień opisanych w xiążce stanowi obraz teorii bytów, które tworzą podstawową przestrzeń epistemologiczną. Kompleksowa explikacja wszystkich kontekstów (metafizycznych, logicznych, semiotycznych, teologicznych, doktrynalnych) pozwoliła na adekwatne usytuowanie tych teoryj w obszarze naczelnych założeń metafizyki F. Suáreza. Suárezjańskie połączenie teologii z metafizyką w zwarty system pojęć ontologii bytu realnego i myślnego – koherentny pod względem merytorycznym, gdzie przedmiotem metafizyki jest „ens inquantum ens reale”, a ściślej „istota” (essentia), uprzedmiotowione pojęcie „bytu”, a w teologii „Bóg” (pojęty w metafizyce w aspekcie zasad transcendentalnych), kres ludzkiego poznania – pozwala na opisanie metafizyki Suáreza jako ważnej „Onto-Teo-Logii”, w której centrum między bytem świata a intelektem człowieka stoi teoria istnienia Absolutu.

„W polskiej literaturze filozoficznej zauważa się brak monografii na temat Franciszka Suáreza i jego filozofii, która przecież oddziałała bardzo znacząco na dzieje filozofii nowożytnej i współczesnej. Z tej racji przygotowana przez dr. Roberta Goczała książka jest monografią oczekiwaną i bogaci w znaczący sposób polską literaturę filozoficzną. Analizy, które czytelnik napotka w książce, zostały przeprowadzone bardzo rzetelnie z uwzględnieniem tak literatury przedmiotu, jak i innych opracowań. Autor wykorzystał bogato zgromadzone źródła, w których zawarte były informacje na temat problematyki statusu bytu realnego i myślnego. Przypisy dają świadectwo dobrego merytorycznego przygotowania Autora, jego erudycji oraz dowodzą zasadność przytaczanych poglądów i interpretacji. Książka zawiera bardzo cenny materiał, rzetelnie opracowany i starannie przez Autora zredagowany. Podjęta problematyka jest trudna i wymagała dobrej znajomości filozofii nie tylko Suáreza, ale także Arystotelesa, Awicenny, Tomasza z Akwinu, Dunsa Szkota i innych. Autor z tego zadania wywiązał się bardzo dobrze. Polecam zatem książkę jako poznawczo wartościową i ważną.”

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

(Katedra Metafizyki KUL)

„Książka ta jako całość jest rozprawą wypełniającą poważną lukę w polskiej literaturze filozoficznej, gdyż chodzi o klasyczną koncepcję filozofii nurtu realistycznego wersji arystotelesowsko-tomistycznej epoki Odrodzenia. Jest książką, w której przy okazji charakterystyki statusu bytu realnego i bytu myślnego w metafizyce Autor dokonał prezentacji wielostronnej i wielowątkowej całokształtu filozofii Fr. Suáreza. Biorąc pod uwagę wszystkie dane dotyczące recenzowanej książki, a szczególnie pod uwagę, z jednej strony pozycję Fr. Suáreza jako filozofa w europejskiej myśli filozoficznej epoki Odrodzenia, z drugiej strony brak w polskiej literaturze filozoficznej monografii prezentującej filozofię Fr. Suáreza jako filozofa epoki Odrodzenia, zarazem reprezentanta filozofii arystotelesowsko-tomistycznej, nie opublikowanie tej książki byłoby, jeśli nie błędem, to przynajmniej wielkim nieporozumieniem.”

Ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec

(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

„Publishing a monograph on Suárez is no small feat, and is an achievement that, given Suárez’s enormous historical as well as theoretical significance, will certainly have a serious impact on the philosophical culture of Poland, especially if this book is the first such treatment of Suárez’s thought in Polish. Therefore, I have no qualms about endorsing it both personally and in my capacity of Director of the Society for Medieval Logic and Metaphysics, on the strength of its mere significance of bringing Suárez’s thought to bear on contemporary philosophical discourse in Poland.”

Prof. Gyula Klima

(Fordham Univeristy of New York)

„As director of the Department of Philosophy of the University of Salamanca I transmit to you my sincere congratulations on your book on Francisco Suárez, ONTO-THEO-LOGY. The Status of Real Being and Being of Reason in metaphysics of Francis Suárez, as well as on your contributions to the Philosophy of the Second Scholasticism. Our Department of Philosophy is very honored to be able to share with you the joy of this important publication since it opens new paths in research, contributes to disseminate the Philosophy of Francisco Suárez and strengthens, through the Doctor Eximius, the relations between the University of Wroclaw and the University of Salamanca.”

Prof. José Luis Fuertes Herreros

(Universidad de Salamanca)

Robert Goczał: Autor licznych publikacyj, m.in. w przedmiocie badań nad metafizyką i filozofią iberyjską odrodzeniową: „Suárez’s Ontology of Being of Reason and Proving The Existence of God – The New Perspective in Philosophy”, „The Distinction between »esse and essentia« in The Seventeenth Century Iberian Philosophy — Structural and Fundamental Integrity of Being”. Uczestnik wielu konferencyj i sympozjów naukowych, także w Hiszpanii i Portugalii. Przyczynił się do nawiązania międzynarodowej współpracy z placówkami naukowymi w projektach na rzecz badania filozofii iberyjskiej XVI i XVII wieku. Dr Goczał współpracuje m.in. z University of St. Thomas w Houston, Marquette University w Milwaukee, Universidad Complutense de Madrid, Universidade de Coimbra. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu SITA; Society for Medieval Logic and Metaphysics; Society for Medieval and Renaissance Philosophy. Dorobek naukowy oraz współpracę z ośrodkami naukowymi zarówno w Europie, jak i w Ameryce dopełniają staże i stypendia w Stanach Zjednoczonych oraz Portugalii, a także liczne zagraniczne spotkania poświęcone nauce i sztuce średniowiecznej oraz renesansowej. Współpracuje w projektach badawczych i translatorskich z przedstawicielami The School of Arts & Sciences and The Philosophy Department w Pontifical Institute of Mediaeval Studies w Toronto. Jest autorem haseł do Powszechnej Encyklopedii Filozoficznej, pracował także w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wygłaszał prelekcje m.in. w Portugalii oraz dla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Badania dra Goczała obejmują okres filozofii średniowiecznej jako problemowego zaplecza odrodzeniowej filozofii, zwłaszcza iberyjskiej, a przede wszystkim filozofii nowożytnej w aspekcie wpływów myśli metafizycznej i logicznej Średniowiecza oraz Renesansu na rozwój racjonalizmu nowożytnego.

onto-teo-logia

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.