Jesteś tutaj: Publicystyka » Inni publicyści » Michał I: Fundamentalne Prawa Rodziny Królewskiej Rumunii

Fundamentalne Prawa Rodziny Królewskiej Rumunii

JKM król Rumunii Michał I

Przekazujemy naszym Czytelnikom dokument do tej pory nieznany w Polsce, a będący kolejnym z wielu aktów prawnych wydanych w różnych krajach europejskich w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci. Łączy je jedno – poprzez ogłoszenie tych dokumentów ulegający mirażowi „postępu”, „demokracji” oraz „wartości Unii Europejskiej” władcy dokonywali tzw. białej rewolucji, czyli rewolucji od góry. W imię źle pojętego interesu dynastycznego swojego żeńskiego potomstwa decydowali się na złamanie obowiązujących zasad sukcesji (najczęściej opartych na prawie salickim), aby odsunąć od następstwa tronu męskich krewnych. Dodatkową motywacją, której królowie lub wspierający ich prominentni politycy nie wahali się podkreślać, było pragnienie „unowocześnienia” monarchii przez pełne akomodowanie w ramach rodziny królewskiej idei tzw. równouprawnienia kobiet – nawet jeżeli ceną za realizację tego wymysłu lewicy musi być nieunikniona dewaluacja samego pojęcia dynastii.

W 2007 r. „biała rewolucja” stanęła u bram Bukaresztu. Jeżeli rzeczywiście historia powtarza się jako farsa, na naszych oczach powtarza się sekwencja wydarzeń, która w Hiszpaniach doprowadziła do wybuchu wojen karlistowskich. Prędzej czy później monarchiści rumuńscy, obecni wierni poddani króla Michała I, który w październiku 2011 r. obchodził dziewięćdziesiąte urodziny, zostaną zmuszeni do dramatycznego wyboru: wierność prawu obowiązującemu w dynastii Hohenzollern-Sigmaringen, czyli JW xięciu Karolowi Fryderykowi jako następcy tronu Rumunii, czy też opowiedzenie się za jednostronną decyzją króla Michała I, zgodnie z którą kolejną królową powinna być JKW xiężniczka Małgorzata. Wybór tej drugiej opcji oznacza równoczesne odrzucenie reguł sukcesji tronu zdefiniowanych w konstytucji z 1923 r.

Obserwujemy, jak w imię miłości do najbliższej rodziny, a także chcąc przypodobać się tzw. opinii publicznej, kolejni królowie odrzucają zasady, dzięki którym panują — kwestionują tradycje legitymujące ich władzę i pozycję społeczną. I choć sprzyja to zyskaniu wysokiej pozycji w rankingach popularności, prowadzi też do sytuacji, w której pojawić muszą się niewygodne pytania: dlaczego mamy być poddanymi kogoś, kto próbuje udowodnić, że jest tylko zwykłym śmiertelnikiem, raczej ojcem swojej córki niż monarchą ściśle przestrzegającym odwiecznego prawa – wyższego od jego woli?

Fundamentalne Prawa Rodziny Królewskiej Rumunii

Kompletny Statut Domu

Dom Królewski Rumunii (Hohenzollern-Sigmaringen)

Uchwalono mocą sygnatury JKM króla Michała I z Rumunii

Zastępując wszystkie pozostałe Statuty oraz Prawa Domu z dniem 30 grudnia 2007 r.

Preambuła

Domem Królewskim Rumunii (Hohenzollern-Sigmaringen) rządzi statut i tradycja. Zgodnie z rozkazem Jego Królewskiej Mości oraz ze wszystkimi współczesnymi potrzebami te Fundamentalne Prawa, uchwalone mocą sygnatury Króla Michała I, Suwerennej Głowy Domu Królewskiego Rumunii (Hohenzollern-Sigmaringen), z łaski Bożej Koronowanego Króla Rumunii oraz jure sanguinis Wielkiego Mistrza Orderów i Odznaczeń Królewskiego Domu Rumunii, wejdą w życie z dniem 30 grudnia 2007.

Niniejszy dokument nabierze prawomocności z chwilą sygnowania go przez Króla. Mocą tego dokumentu wszystkie wcześniejsze statuty oraz wszystkie przywileje, miana, tytuły, rangi i prawa Dynastów lub ich potomków zostają uchylone. Nasze tradycje rodzinne obejmują i zawsze winny obejmować wiarę chrześcijańską obrządku prawosławnego, która służyć będzie również jako zasada przewodnia wszystkich przyszłych decyzji.

Zachowując poszanowanie dla wolności wyznania i sumienia jednostki, wszyscy dynastyczni członkowie Rodziny będą należeć do Kościoła prawosławnego. Błagamy Boga, by chronił naszą Rodzinę Królewską oraz nasz umiłowany Kościół i Kraj.

Rozdział I

Dom Królewski Rumunii

Artykuł 1

Charakterystyka i członkostwo

1) Dom Królewski Rumunii jest autonomiczną wspólnotą rodzinną, ustanowioną i zorganizowaną na podstawie przepisów niniejszego Statutu Dynastycznego, od tej chwili obowiązującego. Składać się nań będą członkowie z urodzenia lub członkowie poprzez małżeństwo, wyłącznie tak, jak określono w niniejszym dokumencie.

2) Głowa Domu Królewskiego Rumunii, zgodnie z powszechnym zwyczajem i konwencją, jest de iure bądź de facto Suwerenem w kwestii swego Zwierzchnictwa nad Domem Królewskim Rumunii — w każdej chwili. Natychmiast po śmierci Głowy Domu Królewskiego Rumunii, bez dodatkowej proklamacji, Następca Tronu lub kolejny potencjalny następca — którykolwiek podówczas będzie żyw oraz pierwszy w linii sukcesji — przyjmie w owym momencie rangę bądź miano Króla lub Królowej, niezależnie od pozycji Rodziny jako Dynastii panującej bądź niepanującej oraz niezależnie od faktu, iż mogą oni później zdecydować lub nie, by nie używać takiego miana bądź tytułu.

3) W przypadku gdy prawdopodobny następca jest bezpośrednim sukcesorem, lecz oczekiwany jest nienarodzony jeszcze Następca Tronu, prawdopodobny następca obejmie rolę regenta aż do owych narodzin, nie będzie miał jednak praw do nowelizacji, zmiany bądź interpretacji postanowień tego Statutu ponad to, co niniejszym ustalono. Następca, który jest niepełnoletni w momencie objęcia Zwierzchnictwa nad Domem Królewskim Rumunii, będzie miał Regenta, który sprawować będzie swą funkcję do czasu, gdy Głowa Domu Królewskiego Rumunii osiągnie jego lub jej pełnoletniość, jednakże ów Regent i/lub Głowa Domu Królewskiego w stanie niepełnoletniości nie będą mieli praw do nowelizacji, zmiany bądź interpretacji postanowień tego Statutu ani żadnego innego ponad to, co niniejszym ustalono. Regencja wyznaczana będzie przez Dynastycznych członków Domu Królewskiego Rumunii za pośrednictwem Królewskiej Rady Rodzinnej i przez nich także może być zniesiona.

4) Głowa Domu Królewskiego Rumunii w żadnym wypadku nie będzie mieć jakiegokolwiek prawa do nowelizacji, zmiany lub interpretacji postanowień tego Statutu do czasu jego lub jej trzydziestych urodzin.

5) Dynastyczni następcy króla Michała I z Rumunii są dziedzicami Zwierzchnictwa nad Domem Królewskim Rumunii, a aktualni następcy są w sposób wyłączny uznani [prawnie] przez ten Statut oraz w nim wymienieni. Pozostaną oni jedynymi dynastami do czasu, gdy inni, z racji bycia potomstwem w dalszej kolejności, zostaną dodani w formie nowelizacji lub załącznika do tych bądź jakichkolwiek przyszłych Fundamentalnych Praw Domu Królewskiego Rumunii. Wszystkie xiężniczki krwi Domu Królewskiego Rumunii przestaną być członkiniami Domu Królewskiego Rumunii na podstawie małżeństwa i przyjmą rangę oraz miano swych małżonków, chyba że ich dalsze członkostwo Domu Królewskiego Rumunii zostanie uznane na mocy niniejszego Statutu lub, w przyszłości, poprzez dodanie w formie nowelizacji lub załącznika do tego lub jakiegokolwiek przyszłego Statutu Domu Królewskiego Rumunii. Potomstwo zrodzone z żeńskiego członka Domu Królewskiego Rumunii nie nabędzie członkostwa Rodziny Królewskiej Rumunii z urodzenia, o ile niniejszy Statut lub jakikolwiek przyszły dokument zatwierdzony przez Głowę Domu Królewskiego Rumunii nie uzna takiego włączenia.

6) Potomkowie króla Karola II z Rumunii z dowolnej linii bocznej zachowają miano i rangę przyznane im podczas panowania Jego Królewskiej Mości króla Karola II. Zgodnie z życzeniem oraz pierwszeństwem [dziedziczenia] ustalonym przez Jego Królewską Mość potomkowie tacy pozostaną wyłączeni z linii sukcesji i nie będą członkami Domu Królewskiego Rumunii.

7) Małżonka Głowy Domu Królewskiego Rumunii nosić będzie miano i rangę Królowej przez całe małżeństwo, a także wdowieństwo, gdyby Głowę Domu Królewskiego Rumunii spotkała wcześniejsza śmierć. Mąż Głowy Domu Królewskiego Rumunii nie będzie miał rangi, przywileju ani miana na mocy prawa, lecz będą one nabywane ad personam na mocy decyzji Głowy Domu Królewskiego Rumunii. Żona dowolnego xięcia Domu Królewskiego Rumunii dzierżyć będzie rangę oraz miano xiężnej przez całe małżeństwo oraz wdowieństwo, pod warunkiem, że małżeństwo zostało uznane przez Głowę Domu Królewskiego Rumunii. Małżonkowie, bądź xiężne poprzez małżeństwo, których małżeństwo zostało unieważnione bądź rozwiązane na mocy rozwodu, utracą wszystkie rangi, miana i przywileje w momencie zakończenia związku, natomiast owdowiały małżonek, który ożeni się ponownie, zachowa swe miano oraz rangę ad personam, lecz nie będą one przenoszalne na jakąkolwiek przyszłą małżonkę bądź potomstwo z przeszłego lub przyszłego związku.

8) Członkostwo Domu Królewskiego Rumunii jest dobrowolne i, po osiągnięciu pełnoletniości, każdy członek może zrzec się tego prawa w dowolnym momencie, wraz z czym wszystkie miana, rangi oraz przywileje uzyskane przez tego członka Domu Królewskiego Rumunii wygasną. Rezygnacja taka może się odbyć jedynie drogą pisemnego oświadczenia, przedstawionego Głowie Domu Królewskiego Rumunii, który przedłoży owo oświadczenie Radzie Rodziny Królewskiej, po czym wejdzie ono w życie w trzydzieści dni po przedłożeniu go Radzie Rodziny Królewskiej, o ile wnioskodawca nie wycofa swej prośby przed tym terminem.

9) Zrzeczenie się członkostwa Domu Królewskiego Rumunii usunie byłego członka Domu Królewskiego Rumunii z linii sukcesji na zawsze, lecz nie będzie miało wpływu na status, miano ani rangę jego potomków oraz następców.

10) Zasadniczo żadna osoba urodzona jako członek obcej rodziny xiążęcej lub Domu Królewskiego nie może wejść do Linii Sukcesji Domu Królewskiego Rumunii bądź cieszyć się jakimikolwiek innymi przywilejami Dynastycznymi, bez wyjątku.

Artykuł 2

Tytuły członków Domu Królewskiego

1) Obecnym Głową Domu Królewskiego Rumunii jest:

Jego Królewska Mość Michał I, Król Rumunii (jure sanguinis) i xiążę Hohenzollern (ad personam).

2) Obecną Małżonką Głowy Domu Królewskiego Rumunii jest:

Jej Królewska Mość Anna, Królowa Rumunii (ad personam) i xiężniczka Burbon Parmeńska (jure sanguinis). Jej Królewska Mość zachowa to miano, tytuł oraz rangę w okresie wdowieństwa, jeżeli obecnego Głowę Domu Królewskiego Rumunii spotka wcześniejsza śmierć.

3) Przyszła małżonka Głowy Domu Królewskiego Rumunii nosić będzie — wraz ze swym imieniem chrześcijańskim — miano, tytuł oraz rangę:

Jej Królewska Mość Królowa Rumunii (ad personam), według [postanowień] Art. 1 (7).

4) Aktualną Następczynią Tronu Domu Królewskiego Rumunii jest:

Jej Królewska Wysokość Małgorzata, Następczyni Tronu Rumunii (jure sanguinis) i xiężniczka Hohenzollern (ad personam), która będzie odtąd — i pozostanie po mojej śmierci — Strażniczką Korony Rumuńskiej (ad personam).

5) Obecnym małżonkiem Następczyni Tronu Domu Królewskiego Rumunii jest:

Jego Królewska Wysokość Radu, xiążę Rumunii (ad personam) i xiążę Hohenzollern-Veringen (ad personam).

6) Członkami Domu Królewskiego Rumunii, którzy nosić będą miano, rangę oraz tytuł, są:

Jej Królewska Wysokość Helena, xiężniczka Rumunii (jure sanguinis) i xiężniczka Hohenzollern (ad personam).

Jej Królewska Wysokość Irina, xiężniczka Rumunii (jure sanguinis) i xiężniczka Hohenzollern (ad personam).

Jej Królewska Wysokość Zofia, xiężniczka Rumunii (jure sanguinis) i xiężniczka Hohenzollern (ad personam).

Jej Królewska Wysokość Maria, xiężniczka Rumunii (jure sanguinis) i xiężniczka Hohenzollern (ad personam).

7) Mikołaj de Roumanie Medforth-Mills, który przyjmie tytuł, miano oraz rangę xięcia Rumunii i Jego Królewskiej Wysokości (jure sanguinis) 1 kwietnia 2010, w dniu jego 25 urodzin, bądź natychmiastowo w momencie śmierci obecnego Głowy Domu Królewskiego Rumunii — którekolwiek nastąpi wcześniej — w tym samym czasie wejdzie do porządku sukcesji Zwierzchnictwa nad Domem Królewskim Rumunii, nabywając pełnię praw w momencie sukcesji.

8) Jeśli w przyszłości Głową Domu Królewskiego Rumunii będzie kobieta, jej małżonek otrzyma tytuł „Jego Królewska Wysokość xiążę Małżonek z Rumunii” (ad personam), według [postanowień] Art. 1 (7). Tytuł ten i miano będą miały pierwszeństwo względem jakiegokolwiek innego tytułu (rumuńskiego bądź zagranicznego) — jaki mógłby on dzierżyć — tak długo, jak długo będą małżeństwem oraz jak długo Głowa Domu Królewskiego Rumunii będzie żyć lub pozostawać Głową Domu Królewskiego Rumunii.

9) Członkowie Domu Królewskiego Rumunii nie będą przyjmować zagranicznych tytułów, odznaczeń lub nagród bez pisemnego zatwierdzenia Głowy Domu Królewskiego Rumunii. Tego typu zagraniczne odznaczenia mogą być przyjmowane wyłącznie ad personam i winny być zwrócone za każdym razem, gdy Głowa Domu Królewskiego tak zadekretuje. Żadne odznaczenie zagraniczne nie ma pierwszeństwa w randze względem odznaczeń rumuńskich.

10) Dzieci i małżonkowie członków Domu Królewskiego Rumunii niedzierżący tytułu królewskiego nie są członkami Rodziny Królewskiej Rumunii, lecz członkami dalszej rodziny króla Michała I oraz Domu Królewskiego. Pełna lista dalszej rodziny zawarta jest w Rejestrze Genealogicznym Domu Królewskiego Rumunii.

Artykuł 3

Obywatelstwo i rezydencja

1) Wszyscy członkowie Domu Królewskiego Rumunii muszą posiadać lub ubiegać się o obywatelstwo rumuńskie.

2) Wdowa po Królu bądź małżonek lub małżonka, którzy owdowieli, będą mieli prawo mieszkać przez resztę swego życia w jednej z królewskich rezydencyj, wyznaczonej przez Głowę Domu Królewskiego Rumunii, przy czym prawo to nie będzie rozciągać się po ich śmierci na jakiegokolwiek przeszłego lub przyszłego małżonka bądź potomstwo z jakiegokolwiek przeszłego lub przyszłego związku.

3) Obecnie Pałac Elżbiety jest oficjalną rezydencją Króla i jego rodziny w trakcie jego życia. Decyzje dotyczące królewskich rezydencji mogą być cofnięte lub zmienione przez Głowę Rodziny w każdej chwili. Zamek Săvârşin jednakże stanowi prywatną własność Głowy Rodziny, natomiast Zamek Pelişor będzie stałą Siedzibą Dynastii Królewskiej.

Artykuł 4

Rejestr Genealogiczny Domu Królewskiego Rumunii i Status Prawny

1) Sekretariat Głowy Domu Królewskiego Rumunii przechowywać będzie rejestr wszystkich żyjących członków Domu Królewskiego zwany Rejestrem Genealogicznym Domu Królewskiego Rumunii. Zwierzchnik Dworu będzie upoważniony i poinstruowany odnośnie do obowiązku poprawnego i uporządkowanego prowadzenia rejestru

2) Przepisy prawa rumuńskiego regulujące kwestie stanu prawnego będą mieć zastosowanie w takim zakresie, w jakim są konieczne, by umożliwić wykonanie niniejszego Statutu. Prowadzenie rejestru powinno stale gwarantować klarowną informację odnośnie do porządku sukcesji Zwierzchnictwa nad Domem Królewskim Rumunii (Artykuł 12 (1)).

3) Wszyscy członkowie Domu Królewskiego Rumunii zobowiązani są do bezzwłocznego informowania Sekretariatu Głowy Domu Królewskiego Rumunii o każdym wydarzeniu bądź okoliczności, wymagających dokonania wpisu lub poprawki w rejestrze prowadzonym przez Sekretariat. Całą istotną dokumentację należy przedłożyć, gdy tylko stanie się dostępna.

4) Cała dokumentacja wydawana przez Sekretariat winna być sporządzana przez Sekretariat oraz zatwierdzana przez Głowę Domu Królewskiego Rumunii.

5) Rejestr będzie otwarty do wglądu członków Domu Królewskiego Rumunii oraz innych stron za zgodą i w stopniu określonym przez Głowę Domu Królewskiego Rumunii.

6) Dopuszczalne jest posługiwanie się pseudonimami artystycznymi i literackimi, o ile Głowa Domu Królewskiego Rumunii udzieli pisemnego zezwolenia na ich stosowanie, przy czym pozwolenie takie jest i pozostaje odwołalne.

Artykuł 5

Adopcja oraz potomstwo spoza małżeństwa

1) Adopcja dokonana przez członka Rodziny Królewskiej nie znajduje uznania Głowy Domu Królewskiego Rumunii. Jednakże, w obliczu nowych okoliczności legislacji Unii Europejskiej, Głowa Domu Królewskiego Rumunii nie może zapobiec adopcji.

2) Jeżeli członek Domu Królewskiego Rumunii mimo wszystko pragnie adoptować osobę spoza rodziny, musi on uprzednio powiadomić Głowę Domu Królewskiego. Adopcja wewnątrz rodziny nie zmieni porządku sukcesji Zwierzchnictwa nad Domem Królewskim.

3) Adopcja nie może skutkować przeniesieniem tytułów, mian ani przywilejów adoptującego na adoptowanych w zakresie, w jakim dotyczyłoby to członkostwa w Rodzinie Królewskiej i Dynastii bądź sukcesji.

4) Żadne potomstwo dowolnego członka Domu Królewskiego Rumunii urodzone poza prawnie uznanym małżeństwem lub jakimkolwiek małżeństwem, które zostało uznane za nieważne bądź bezprawne w późniejszym czasie, nie będzie członkiem Rodziny Królewskiej Rumunii.

Artykuł 6

Osiąganie pełnoletniości

1) Osiąganie pełnoletniości przez członków Domu Królewskiego Rumunii określać będą przepisy prawa rumuńskiego.

Artykuł 7

Małżeństwo

1) Małżeństwo członka Domu Królewskiego Rumunii wymagać będzie zgody Głowy Domu Królewskiego Rumunii, aby mogło uzyskać znaczenie dynastyczne.

2) Małżeństwo, które nie spełnia wymogów powyższego paragrafu (1), nie będzie uznane dynastycznie pod żadnym względem oraz skutkować będzie utratą wszystkich wiążących się z nim praw, honorów, przywilejów i prerogatyw, określonych niniejszym Statutem.

Artykuł 8

Rozwód

1) Rozwód członków Rodziny wymaga zgody Głowy Domu Królewskiego Rumunii, zanim podjęte zostaną formalności prawne, aby rozwiązanie małżeństwa zostało uznane dynastycznie.

2) Rozwód, który nie spełnia wymogów paragrafu (1), nie jest uznawany dynastycznie.

3) Jakikolwiek członek Domu Królewskiego Rumunii, którego małżeństwo zostało rozwiązane z naruszeniem paragrafu (1), utraci swe prawa, przywileje oraz honory, nadane mu jako członkowi Domu Królewskiego Rumunii.

Rozdział II

Królewska Rada Rodzinna

Artykuł 9

Skład i kompetencje

1) Królewska Rada Rodzinna składa się ze wszystkich członków Rodziny Królewskiej, jeżeli liczy ich ona mniej niż sześciu, lub z sześciu, jeżeli Rodzina Królewska Rumunii liczy więcej niż sześciu żyjących i pełnoletnich członków.

2) Głowa Domu Królewskiego Rumunii będzie mianować wszystkich członków Królewskiej Rady Rodzinnej.

3) Rada Rodzinna wspiera Głowę Domu Królewskiego Rumunii w podejmowaniu decyzji zgodnie z niniejszymi Fundamentalnymi Prawami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami. Wszystkie decyzje i uchwały pozostaną wyłączną właściwością Głowy Domu Królewskiego Rumunii.

Rozdział III

Głowa Domu Królewskiego Rumunii

Artykuł 10

Linia sukcesji Korony Rumunii

1) Linia sukcesji Korony Rumunii uregulowana jest w Załączniku I do niniejszego dokumentu.

2) Głową Domu Królewskiego Rumunii jest król Michał I z Rumunii, a następnie te osoby, które kolejno dziedziczyć będą po Jego Królewskiej Mości zgodnie z Załącznikiem I oraz warunkami i postanowieniami niniejszego Statutu. Głowa Domu Królewskiego Rumunii pełnić będzie role: Głowy Domu Królewskiego, Prezesa Fundacji Królewskich oraz Strażnika Korony Rumunii (z wyjątkiem okresu życia obecnego Głowy Domu Królewskiego Rumunii, który mianował — od dnia wejścia w życie niniejszego Statutu — Strażnikiem Korony Rumunii Jej Królewską Wysokość Następczynię Tronu Małgorzatę z Rumunii). W przypadku dziedziczenia przez jakiegokolwiek przyszłego następcę w okresie jego lub jej niepełnoletniości, Królewska Rada Rodzinna zdecyduje w kwestii członkostwa oraz funkcji Regencji. Należy zastosować Artykuł 6 (1).

3) Głowa Domu Królewskiego Rumunii może zmienić porządek sukcesji w każdej chwili poprzez dokument opatrzony Jego odręczną sygnaturą oraz pieczęcią.

Artykuł 11

Prawa i przywileje w sprawach dynastycznych

1) Głowa Domu Królewskiego Rumunii zarządza rodziną jako dobry rodzic.

2) Głowa Domu Królewskiego Rumunii ma prawo podejmowania decyzji odnośnie do mienia Domu Królewskiego Rumunii oraz w każdej innej kwestii dotyczącej Domu Królewskiego Rumunii.

3) Głowa Domu Królewskiego Rumunii sprawuje pieczę oraz dba o uznanie praw, honorów i przywilejów Domu Królewskiego Rumunii za pomocą wszystkich dostępnych mu środków.

4) Głowa Domu Królewskiego Rumunii reprezentuje lub mianuje przedstawicieli [Domu] w relacjach z władzami państwowymi w celu ochrony majątku i praw Domu Królewskiego Rumunii. Głowa Domu Królewskiego Rumunii jest wyłącznym posiadaczem tego prawa.

5) Głowa Domu Królewskiego posiada oraz zachowuje wszystkie prawa fons honorum oraz może kontynuować przyznawanie tytułów, odznaczeń, orderów, honorów oraz medali. Głowa Rodziny Królewskiej jest i pozostanie Wielkim Mistrzem Orderu Karola I, znajdującym się pod wyłączną kontrolą Domu Królewskiego Rumunii. Dom Królewski Rumunii mianować będzie wszystkich członków Orderów Dynastycznych oraz ich administrację, natomiast przyznawanie [Orderów] winno odbywać się z odpowiednim zaprotokołowaniem odbiorców i odznaczeń oraz zgodnie z decyzją Głowy Domu Królewskiego Rumunii.

Rozdział IV

Dwór Jego Królewskiej Mości Króla

Artykuł 12

Statut i organizacja

1) Dwór Głowy Domu Królewskiego Rumunii stanowi administracyjną strukturę, znajdującą się pod zwierzchnictwem Głowy Domu Królewskiego Rumunii i zorganizowaną zgodnie z jego prawami i przepisami.

2) Funkcjonuje ona pod kierownictwem Zwierzchnika Dworu, który mianowany jest na mocy wyłącznego zarządzenia Głowy Domu Królewskiego Rumunii.

3) Dwór Domu Królewskiego Rumunii koordynuje zarządzanie posiadłościami Domu Królewskiego zgodnie z decyzjami Głowy Domu Królewskiego Rumunii; sporządza nominacje do tytułów i odznaczeń; informuje wszystkich członków Rodziny Królewskiej odnośnie do decyzji dotyczących ich bądź będących przedmiotem ich zainteresowania.

4) Dwór Domu Królewskiego Rumunii będzie mieć strukturę najlepiej odpowiadającą wykonywaniu jego administracyjnych obowiązków.

Artykuł 13

Obowiązki

1) Dwór Domu Królewskiego Rumunii wykonuje następujące obowiązki główne:

a) administrowanie dobrami znajdującymi się w posiadaniu lub użytkowaniu Głowy Domu Królewskiego Rumunii zgodnie z jego lub jej decyzją, włączając w to także te będące w posiadaniu lub użytkowaniu Rodziny Królewskiej bądź te, za pomocą których Rodzina Królewska sprawuje funkcje publiczne lub prywatne;

b) pomaga członkom Rodziny Królewskiej w administrowaniu ich własnymi dobrami;

c) prowadzi inwentarz dóbr, o których mowa w podpunktach a) i b);

d) pomaga członkom Rodziny Królewskiej w realizacji ich przedsięwzięć, niezależnie od ich natury;

e) porządkuje Rejestr Genealogiczny Domu Królewskiego Rumunii z zachowaniem [postanowień] Art. 4 (3), a także Rejestr Dekretów Królewskich;

f) wykonuje nakreślone przez Głowę Domu Królewskiego Rumunii zadania wewnętrzne oraz te w relacji do władz państwowych lub innych podmiotów, zwłaszcza w sprawach przedstawicielstwa prawnego i protokołu.

2) Dwór Domu Królewskiego Rumunii może wykonywać inne zadania nakreślone przez Głowę Domu Królewskiego Rumunii, ponosząc bezpośrednio odpowiedzialność.

3) Osoby autoryzowane jako delegaci, wykonawcy testamentu, deputowani lub przedstawiciele Domu Królewskiego nie mogą sprawować swego mandatu bez pisemnego zatwierdzenia Głowy Domu Królewskiego Rumunii.

4) Osoby opisane w paragrafie (3) muszą punktualnie i nieustannie raportować Głowie Domu Królewskiego Rumunii odnośnie do podejmowanych działań. Ich mandat jest odwołalny w każdej chwili przez Głowę Domu Królewskiego Rumunii lub, w przypadku Regencji, przez właściwą władzę wykonawczą — na piśmie oraz ze skutkiem natychmiastowym.

Artykuł 14

Zarząd dobrami Rodziny Królewskiej

1) Wszystkie nieruchomości oraz aktywa spadkowe na terytorium Rumunii stanowiące własność członka Domu Królewskiego Rumunii winny być zarejestrowane przez właściwe władze rumuńskie i zarządzane zgodnie z decyzjami właściciela oraz odpowiednimi regulacjami dotyczącymi dziedziczenia.

2) Głowa Domu Królewskiego Rumunii mianuje wykonawców swej ostatniej woli w swoim testamencie.

3) Przed zrzeczeniem się jakichkolwiek praw do własności należącej do dziedzictwa Domu Królewskiego Rumunii, jego członkowie muszą uzyskać zgodę Głowy Domu.

Rozdział V

Postanowienia przejściowe i końcowe

Artykuł 15

Wejście w życie oraz poprawki

1) Niniejszy dokument, Fundamentalne Prawa Rodziny Królewskiej Rumunii — Kompletny Statut Domu, zastępuje wszystkie wcześniejsze Statuty Rodziny lub Domu, przepisy oraz regulacje.

2) [Dokument ten] wejdzie w życie z poniższą datą oraz będzie nieodwołalny, za wyjątkiem przypadków w nim określonych, od chwili złożenia podpisu i przypieczętowania przez Jego Królewską Mość Króla Michała I.

3) Zmiany w dokumencie mogą być dokonywane wyłącznie w sposób w nim określony oraz wymagają uwierzytelnienia przez Głowę Domu Królewskiego Rumunii.

4) Wszyscy członkowie Domu Królewskiego Rumunii otrzymają egzemplarz niniejszego dokumentu w oryginale, sygnowany przez Jego Królewską Mość Króla Michała I. Otrzymanie niniejszego dokumentu oznacza jego zaakceptowanie oraz przyjęcie obowiązku trwałego podporządkowania się mu.

5) Jakiekolwiek zmiany [niniejszego dokumentu] dokonywane będą z zastosowaniem paragrafu (4) oraz opatrzone będą sygnaturą Głowy Domu Królewskiego Rumunii.

Artykuł 16

Stosowanie i interpretacja

1) Niniejszy dokument stosuje się powszechnie, bez ograniczeń.

2) Jego postanowienia należy interpretować tak, by dały możliwie najpełniejszy skutek.

3) Jeśliby którakolwiek sekcja niniejszego dokumentu, Fundamentalne Prawa Rodziny Królewskiej Rumunii — Kompletny Statut Domu, została uznana przez jakikolwiek sąd jako niewykonalna z dowolnego powodu, pozostałe postanowienia, warunki i obowiązki nie będą przez to naruszone oraz pozostaną ważne.

Artykuł 17

Załączniki

1) Załączniki 1 i 2 stanowią pod każdym względem część niniejszego dokumentu Fundamentalne Prawa Rodziny Królewskiej Rumunii — Kompletny Statut Domu.

2) Mogą one być modyfikowane niezależnie od tego Statutu na podstawie Decyzji Głowy Domu Królewskiego Rumunii, jak określono w niniejszym dokumencie.

Artykuł 18

Glosariusz pojęć

1) Słowa „tytuły, honory i przywileje” należy interpretować w możliwie najszerszym sensie i powinny one odnosić się zarówno do tych [odznaczeń], które przyznawane są na podstawie odpowiednich praw, jak i tych, które przyznawane są jako wyraz uprzejmości i tradycji Domu Królewskiego Rumunii.

2) Słowa „rezydencje królewskie” oznaczać będą — do czasu restauracji Monarchii — zamki, wille oraz domy, stanowiące własność Głowy Domu Królewskiego Rumunii lub członków Domu Królewskiego Rumunii, a także Pałac Elżbiety oraz jakiekolwiek inne rezydencje udostępnione zgodnie z prawem przez państwo rumuńskie.

3) Prawowity Następca jest bezpośrednim następcą Głowy Domu Królewskiego Rumunii w dowolnym momencie. Pozostałe osoby na Liście Sukcesji są następcami prawdopodobnymi, zgodnie z kolejnością urodzenia.

Nakazujemy naszym spadkobiercom podporządkowanie się temu Statutowi teraz i po Naszej śmierci, jako iż wyraża on Naszą ostatnią wolę.

Niniejszym podpisaliśmy te oto Fundamentalne Prawa,

Michał I,

Dnia 30 grudnia 2007, Zamek Săvârşin, Rumunia

Załącznik I

My, Michał I,

Z racji Naszej suwerennej władzy jako Głowy Domu Królewskiego Rumunii oraz w zgodzie z Naszym obowiązkiem wobec historii i potomków Naszej Rodziny,

Mocą Naszej wolnej woli, Dekretujemy i podajemy do publicznej wiadomości następującą decyzję:

A. Linia Sukcesji Tronu i Zwierzchnictwa nad Domem Królewskim Rumunii zostaje niniejszym ustalona.

1. JKW Następczyni Tronu Małgorzata z Rumunii, Strażniczka Korony Rumunii

2. JKW xiężniczka Helena z Rumunii

3. Mikołaj de Roumanie Medforth Mills (który zostanie JKW xięxiem Mikołajem z Rumunii z dniem 1 kwietnia 2010, zgodnie z dokumentem Głowy Domu Królewskiego Rumunii, jak określono dnia 5 stycznia 2005; zobacz Załącznik 2)

4. Elżbieta Karina de Roumanie

5. JKW xiężniczka Irina z Rumunii

6. Michał de Roumanie Kreuger

7. Andżelika de Roumanie Kreuger

8. JKW xiężniczka Zofia z Rumunii

9. Elżbieta Maria Biarneix

10. JKW xiężniczka Maria z Rumunii

B. Uznając przystąpienie Rumunii do Unii Europejskiej oraz wiążące się z tym zobowiązania, a szczególnie te wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, niniejszym modyfikujemy zasady i praktykę prawa salickiego w odniesieniu do wyłączności potomstwa męskiego, która nie będzie dłużej używana w celu określenia Sukcesji Tronu oraz Zwierzchnictwa nad Domem Królewskim Rumunii.

C. Korona Rumunii przechodzić będzie od Głowy Domu Królewskiego Rumunii do najstarszego potomka męskiego, a w przypadku braku potomka męskiego — do najstarszego potomka żeńskiego.

D. W przypadku braku bezpośrednich potomków Korona dziedziczona będzie przez najstarszego brata, a w razie braku takowego — przez najstarszą siostrę Głowy Domu Królewskiego Rumunii.

E. Linia Sukcesji może zostać zmodyfikowana przez Głowę Domu Królewskiego Rumunii.

Linia Sukcesji Tronu jest odrębna od listy członków Domu Królewskiego Rumunii, jak wskazuje Artykuł I niniejszego Statutu.

Nakazujemy naszym spadkobiercom podporządkowanie się temu Załącznikowi teraz i po Naszej śmierci, jako iż wyraża on Naszą ostatnią wolę.

Niniejszym podpisaliśmy ten oto Załącznik,

Michał I,

Dnia 30 grudnia 2007, Zamek Săvârşin, Rumunia

Załącznik II

Ja, Michał I,

Mocą wszystkich praw danych mi jako Głowie Domu Królewskiego Rumunii

Oraz pełniąc mój obowiązek wobec historii i spadkobierców mojej Rodziny,

Przy pełnym uznaniu wartości i zasad Unii Europejskiej, gwarantującej każdemu prawo do wyrażania swej tożsamości i aspiracji,

A także działając zgodnie z mą wolną wolą,

PODAJĘ NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

1. Moja najstarsza córka, xiężniczka Małgorzata, będzie moją następczynią i Głową Domu Królewskiego Rumunii po mojej śmierci. Jeśliby Naród rumuński oraz Parlament podjęli decyzję o przywróceniu Monarchii jako formy rządu, proszę Parlament o zaniechanie implementacji prawa salickiego jako formy sukcesji, gdyż nie leży ono w zgodności ani z podstawowymi dziś prawami w Europie, ani z wartościami rumuńskiego społeczeństwa. Dopóki to nie nastąpi, xiężniczka Małgorzata pozostanie, po mojej śmierci, Głową Domu Królewskiego Rumunii oraz Strażniczką Korony Rumuńskiej.

2. Order „Karola I” zostanie reaktywowany przez Dom Królewski Rumunii jako Order Rodzinny oraz uzupełniony niższymi rangami, których tradycyjnie brakowało. Decyzja ta nie powinna być interpretowana jako stojąca w sprzeczności z medalami i odznaczeniami przyznawanymi przez Prezydenta Rumunii, lecz jako decyzja dynastyczna, symboliczna i rodzinna w swym charakterze, dopóki zmiana formy rządu nie nastąpi. Order „Karola I” przyznawany będzie wyłącznie przez Głowę Domu Królewskiego Rumunii, a wyróżniane nim będą osobistości, które pomogły Rodzinie Królewskiej w staraniach o zbudowanie demokratycznej, prosperującej, wolnej i pełnej godności Rumunii jako pełnoprawnego członka europejskiej i transatlantyckiej rodziny narodów. Członkowie Orderu będą uprawnieni do noszenia owego odznaczenia w obecności każdego członka mojej Rodziny stosownie do rangi odznaczenia. Jednakże prawo do noszenia tego odznaczenia podczas wydarzeń publicznych pozostaje w gestii zwykłych procedur prawnych i zwyczajów panujących aktualnie w danym kraju, wliczając Rumunię.

3. Przyznaję mężowi xiężniczki Małgorzaty, xięciowi Radu, tytuł „xięcia Rumunii” oraz miano „Królewskiej Wysokości”. Podejmuję tę decyzję w dowód wdzięczności za jego zasługi dla Rodziny oraz by wspierać go w urzeczywistnianiu jego przyszłych przedsięwzięć na rzecz rozwoju Rumunii, które wysoce cenię. Tytuł i miano przyznane zostały ad personam i przeto nie mogą zostać [nikomu] przekazane. Xiążę Radu pozostaje niedynastycznym członkiem Rumuńskiej Rodziny Królewskiej.

4. Przyznaję memu wnukowi, Mikołajowi, synowi xiężniczki Heleny, tytuł „xięcia Rumunii” oraz miano „Królewskiej Wysokości”. Decyzja ta wejdzie w życie w dniu, w którym Mikołaj osiągnie 25. rok życia. Podejmuję tę decyzję, by pomóc szóstemu pokoleniu mojej Rodziny w służbie krajowi, jeżeli dowiodą, iż zasługują na ten honor.

5. Poza Królową i mną, moimi córkami oraz tymi, którzy zostali wyraźnie wymienieni w niniejszym dokumencie, nie ma innych członków Domu Królewskiego Rumunii. Dodanie nowych członków Domu Królewskiego może być skuteczne tylko, jeśli zostanie zatwierdzone przez Głowę Domu Królewskiego Rumunii w określonym i osobnym zarządzeniu.

Michał R.

Dnia 5 stycznia 2005, Pałac Elżbiety, Bukareszt, Rumunia

Nakazujemy naszym spadkobiercom podporządkowanie się temu Załącznikowi teraz i po Naszej śmierci, jako iż wyraża on Naszą ostatnią wolę.

Niniejszym podpisaliśmy ten oto Załącznik,

Michał I,

Dnia 30 grudnia 2007, Zamek Săvârşin, Rumunia

tłumaczenie: Dawid Świonder,

współpraca: Tomasz Powyszyński, Adam Raszewski, Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.