Jesteś tutaj: Publicystyka » Inni publicyści » Jakub Bożydar Wiśniewski: 30 lat w służbie uporządkowanej wolności

30 lat w służbie uporządkowanej wolności

Jakub Bożydar Wiśniewski

Z okazji jubileuszu trzydziestolecia istnienia pragnę pogratulować OMP dotychczasowych osiągnięć oraz wyrazić nadzieję, że kolejnych trzydzieści lat będzie stanowiło okres co najmniej równie wytężonej działalności Państwa organizacji. Wśród stowarzyszeń, które za jeden ze swoich głównych celów obrały promocję jednostkowej wolności oraz konsekwentny opór wobec etatyzmu, OMP wyróżnia się w moim odbiorze przede wszystkim tym, że ową wolność traktuje nie jedynie jako cel sam w sobie, ale również jako nieodzowny środek do jeszcze istotniejszego celu samego w sobie, jakim jest spełnienie się człowieka w jego przyrodzonym ontologicznym potencjale – „bycie doskonałym, jak doskonały jest jego Ojciec niebieski”. Powyższa orientacja ideowa umożliwia OMP wyjątkowo sugestywne podkreślanie naturalnej harmonii między tradycyjnym konserwatyzmem a klasycznym liberalizmem, w ramach której człowiek może dążyć w sposób absolutnie wolny do coraz pełniejszego poznania ponadczasowych prawd naturalnego i nadnaturalnego porządku rzeczywistości.

Jako że odbiciem owego porządku jest również wielkoskalowy system dobrowolnej współpracy społecznej, którego rozwojowy potencjał najpełniej opisują prawidła rzetelnej ekonomii, budowanie ekonomicznej świadomości społeczeństwa okazuje się kluczowym zadaniem nie tylko w wąsko rozumianym sensie gospodarczym, ale także w szeroko rozumianym sensie aksjologicznym. W tym sensie szczególnie cenny jest wkład OMP w promowanie nurtów ekonomicznych najpełniej przestrzegających przed społecznie niszczycielskimi skutkami wszelkich form etatyzmu, w którym to kontekście na szczególne wyróżnienie zasługuje tzw. austriacka szkoła ekonomii, reprezentowana przez postacie takie jak Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises i Friedrich von Hayek.

Otwartość na dorobek zarówno klasycznego liberalizmu, jak i austriackiej szkoły ekonomii, umożliwia z kolei OMP tym skuteczniejszą realizację tego głównego zrębu jej misji, jakim jest popularyzacja idei legitymistycznych. Osobiście myślę o owej misji w kategoriach podminowywania społecznej akceptacji dla makiawelicznej koncepcji władzy rozumianej jako siłowa i ideologiczna dominacja nad danym obszarem oraz promowania w jej miejsce koncepcji autorytetu rozumianego jako zdolność pobudzania społecznej samoorganizacji w duchu szacunku dla prawa naturalnego. Klasyczny liberalizm podkreśla w tym kontekście bezwarunkowy szacunek dla wolności osobistej i własności prywatnej jako kluczowy warunek wykształcania się wszelkich wspólnotowych cnót. Szkoła austriacka natomiast kreśli obraz przedsiębiorcy rozumianego jako właściciel firm i twórca ich struktur organizacyjno-kulturowych, a więc jako sztandarowy przykład naturalnego autorytetu umożliwiającego członkom dobrowolnie ukonstytuowanych społeczności skuteczne osiąganie ich zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych celów. Sądzę, iż kontynuując dzieło krzewienia obu powyższych, bliskich mi tradycji intelektualnych, OMP będzie w stanie coraz skuteczniej wykazywać niesłabnącą sensowność idei legitymistycznych już choćby w takim stopniu, w jakim tradycje te można uznać za główne źródło teoretycznych fundamentów projektu tzw. Europy tysiąca Liechtensteinów.

Projekt ów, konsekwentnie decentralistyczny na poziomie szczegółowych rozwiązań instytucjonalnych i jednomyślny w zakresie przywiązania do fundamentalnych wartości cywilizacji zachodniej, zdaje się doskonale wpisywać w zasadę św. Augustyna postulującą jedność w tym, co konieczne, i wolność w tym, co dyskusyjne. Jest to tym samym naturalna – i w bardzo niewielkim stopniu dotychczas wykorzystana – alternatywa wobec coraz szybciej murszejących etatystyczno-redystrybucyjnych molochów, które zarówno pozbawiają człowieka wolności osobistej, jak i wprowadzają go w normatywny zamęt dodatkowo utrudniający jej odzyskiwanie.

Podsumowując, OMP, tak w zakresie wykorzystywania własnych zasobów ideowych, jak i w zakresie współpracy z instytucjami ideowo komplementarnymi, prezentuje unikatową ofertę w obszarze najbardziej zasadniczych kwestii społecznych oraz ich najgłębszych duchowych fundamentów. Przewiduję, że w nadchodzących latach – w miarę pogrążania się status quo w narastającym organizacyjnym i aksjologicznym chaosie – oferta ta będzie konsekwentnie zyskiwała na znaczeniu. Życzę Państwu niesłabnącej energii w jej jak najpełniejszym i najbardziej wyrazistym artykułowaniu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.