Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Litania do Matki Boskiej Bolesnej

Litania do Matki Boskiej Bolesnej

Nowenna i nabożeństwo ku czci Najświętszej Marii Panny Matki Boskiej Bolesnej

Obietnice Pana Jezusa

Czcicielom boleści Marii Chrystus Pan przyrzekł szczególne łaski. Bardzo poważny pisarz kościelny Pelbartus pisze, że po Wniebowzięciu Panny Najświętszej św. Jan Ewangelista, pragnąc zobaczyć jeszcze raz na ziemi tę Matkę swoją najdroższą, gorąco Ją prosił, aby mu się objawiła. Jakoż ujrzał Matkę Boską wraz z Panem Jezusem i słyszał, jak wtenczas prosiła Syna o szczególne łaski dla wszystkich mających nabożeństwo do Jej siedmiu Boleści. Chrystus Pan zadośćuczynił Jej prośbie i przyrzekł:

1) Że ktokolwiek udawać się będzie do Matki Najświętszej jako do Matki Bolesnej i przez Jej Boleści prosić będzie o potrzebne łaski, może być pewnym, iż nie umrze bez szczerej pokuty.

2) Że uwolnionym będzie od trwogi i ucisków wewnętrznych, jakich zwykle doznaje się w ostatniej godzinie.

3) Że za życia będzie pamiętał o Męce Pańskiej, aby po śmierci szczególną za to nagrodę otrzymał w niebie.

4) Na koniec, że wszyscy czczący pobożnie Boleści Matki Najświętszej mieć Ją będą za szczególną swoją Panią i Władczynię, i że Maria rozporządzać nimi będzie mogła według woli swojej.

Różne pobożne dzieła liczne przytaczają przykłady na stwierdzenie tego podania.

LITANIA

do Matki Boskiej Bolesnej przez Piusa VII ułożona

(do prywatnego użytku)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj, się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Mario, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Ukrzyżowanego,
Matko Bolesna,
Matko płacząca,
Matko stroskana,
Matko opuszczona,
Matko żałosna,
Matko Syna pozbawiona,
Matko mieczem boleści przeszyta,
Matko udręczeniem przygnieciona,
Matko goryczą przesycona,
Matko sercem do krzyża przybita,
Matko najsmutniejsza,
Źródło łez,
Zbiorze mąk wszystkich,
Wzorze cierpliwości,
Opoko stałości,
Kotwico bezpieczeństwa,
Schronienie opuszczonych,
Tarczo uciśnionych,
Pogromicielko niewiernych,
Wspomożenie nędznych,
Uzdrowienie chorych,
Umocnienie słabych,
Porcie tonących,
Uciszenie w nawałności,
Ucieczko strapionych,
Postrachu szatanów sidła stawiających,
Skarbie wiernych,
Źrenico Proroków,
Podporo Apostołów,
Korono Męczenników,
Światło Wyznawców,
Perło dziewic,
Pociecho wdów i sierót,
Radości Wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Christe elejson, Kyrie elejson.
Wejrzyj na nas, N. Panno, wyzwól nas i wybaw nas od wszelkich nieszczęść przez moc Jezusa Chrystusa. Amen.

Módlmy się

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, niech teraz i w godzinę śmierci naszej przyczyni się za nami do miłosierdzia Twojego Przenajświętsza Maria Panna Matka Twoja, której przeczystą duszę przeszył miecz boleści w czasie męki Twojej. Przez Ciebie, Jezu Chryste Zbawicielu świata, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Matka Boża Bolesna

Akt wynagrodzenia

(po litanii)

Najświętsza i najdroższa, Matko moja, ja nędzny(na) grzesznik(nica) w uniżeniu najgłębszym upadam przed Tobą i z miłością najgorętszą przepraszam Cię — przepraszam za siebie samego (samą) i za wszystkich grzeszników, żeśmy Serce Twoje w takiej pogrążyli boleści. Ty się gniewać nie umiesz, Matko najsłodsza; Tyś tylko kochać i cierpieć umiała, żyjąc na ziemi, a teraz, gdy królujesz w Niebie, kochać tylko i przebaczać potrafisz. Więc przebacz nam, przebacz, żeśmy umęczyli tak strasznie i ukrzyżowali Syna Twojego; przebacz nam, że dotąd grzechy nasze codziennie Go na krzyż wbijają; przebacz, że tak znieważamy Jego łaski, Jego natchnienia, Jego słowa głoszone w kościele i Jego święte Sakramenta. Przebacz wszystkie bluźnierstwa bezbożnych przeciw Tobie miotane. Przebacz nam wszystkie grzechy nasze; przebacz wszystkie zbrodnie całego świata, które ja najniegodniejszy(a) Twój (Twoja) sługa, jako moje własne do Ciebie przynoszę. Zdejm je ze mnie, Matko miłosierdzia, i włóż w rany Pana Jezusa, Najdroższą Krew Jego ofiarując za nas Ojcu Przedwiecznemu, uproś nam nawrócenie, uproś łaskę pokuty i straszne karanie, na któreśmy tak słusznie zasłużyli, chciej od nas odwrócić. O Mario, Matko nasza, wszystkie krzywdy przez nas Twemu Sercu wyrządzone, nagradzamy Ci przenajsłodszym Sercem Jezusa, Jego miłość i błogosławieństwo ofiarując Tobie. O Mario! Bądź za wszystko i bez końca pochwalona! Niech będzie pochwalone Przeczyste Serce Twoje najgorętszą miłością Bożą płonące; niech będzie pochwalone Twoje Niepokalane Poczęcie, Twoje nienaruszone Dziewictwo, Twoje cudowne Wniebowzięcie, Twoje chwalebne królowanie nad niebem i ziemią, Twoje wszechmocne do Boga wstawianie się za nami, Twoje miłosierdzie bez granic, Twoje boleści na ziemi wycierpiane i wiekuiste radości Twoje. Cała we wszystkim bądź pochwalona, o Mario, wszelkiej chwały i miłości godna. Pozwól nam wielbić Ciebie nieustannie na tej ziemi i rozszerzać coraz więcej cześć ku Niepokalanemu Sercu Twojemu, a po śmierci zaprowadź nas do nieba, abyśmy z Tobą, o Matko Jezusa i Matko nasza, Trójcę Przenajświętszą po wszystkie wieki chwalili. Amen.

Za: Nowenna i nabożeństwo ku czci Najświętszej Marii Panny Matki Boskiej Bolesnej, Limanowa 1948, ss. 7-8 i 14-19.

ZA POZWOLENIEM WŁADZY DUCHOWNEJ

Książęco Metropolitalna Kuria w Krakowie

L. 1408/46.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.