Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Manifest Ruchu „Dla Noworosji!” / The Manifest of the Movement “For the Novorossia!”

Manifest Ruchu „Dla Noworosji!” / The Manifest of the Movement “For the Novorossia!”

Rosyjski Ruch Imperialny

Manifest Ruchu „Dla Noworosji!”

Ruch „Dla Noworosji!” został zawiązany 22 kwietnia [2014 r.] w Sankt Petersburgu z inicjatywy Rosyjskiego Ruchu Imperialnego. Celem ruchu jest wsparcie rosyjskiego oporu w południowo-wschodniej Ukrainie.

Naród rosyjski jest największym narodem świata, podzielonym pomiędzy kilka organizmów o charakterze pseudopaństwowym. Ta oczywista niesprawiedliwość wymaga natychmiastowego zadośćuczynienia. Naród rosyjski ma prawo do życia w jednej Ojczyźnie!

Rdzenna ziemia rosyjska i zamieszkująca ją rosyjska ludność winna być na powrót zjednoczona [z Rosją]. Oddzielenie ludności rosyjskiej [od macierzy] należy postrzegać jako ludobójstwo, a ci, którzy odpowiadają za obecny stan rzeczy, powinni być pociągnięci do odpowiedzialności.

Obecnie kwestia ta ma szczególne znaczenie w odniesieniu do sztucznego organizmu zwanego „Ukrainą”. Zauważmy, że państwo to nigdy tak naprawdę nie istniało. Jego pojawienie się było rezultatem kryzysu rosyjskiej państwowości, państwo to zresztą utrzymywało się przez pewien czas po prostu dzięki niemieckiej okupacji. Nowoczesne granice Ukrainy zostały arbitralnie wyrysowane podług woli przywódców bolszewickich.

Granice te nie mogą służyć jako podstawa do separowania ludzi. Nadszedł czas, by wyeliminować następstwa tych zbrodni i ponownie zjednoczyć sztucznie rozdzielone członki naszego narodu. Należy zatrzymać kulturowe ludobójstwo na Ukrainie oraz zmienianie naszych dzieci w „Iwanów, którzy nie pamiętają o swoim pochodzeniu”.

Dość już poddawania ich polonizacji1 i zaszczepiania im sztucznego języka, obcego rosyjskiemu ludowi. Rosji należy przywrócić sztucznie wydzielone z jej obszaru — Noworosję, Małorosję, Ukrainę Słobodzką i Ruś Czerwoną. Ostatecznie konieczne jest powstrzymanie bezczeszczenia trzeciej stolicy Rosji, „matki rosyjskich miast” – Kijowa!

W związku z powyższym, aby połączyć wysiłki rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego dążącego do ponownego zjednoczenia rosyjskich ziem, Partia „Rodzina” w Sankt Petersburgu wraz z Rosyjskim Ruchem Imperialnym powołały społeczny ruch „Dla Noworosji!”.

Zapraszamy do współpracy przy tym szlachetnym dziele wszystkie partie i organizacje, którym sprawa ta nie jest obojętna.

Komitet Organizacyjny Ruchu „Dla Noworosji!”

tłumaczenie: Adam Tomasz Witczak

Uzupełnienia w nawiasach kwadratowych pochodzą od tłumacza.

*****

The Manifest of the Movement “For the Novorossia!”

The movement „For the Novorossia!” was established on April 22nd in St. Petersburg, on the initiative of Russian Imperial Movement. The aim of the movement is to support the Russian resistance in the South-East of Ukraine.

The Russian people is the greatest nation of the world, divided into several pseudo-state formations. This glaring injustice must be rectified immediately. Russian people have a right to live in one Fatherland!

Russian native land with Russian population should be reunited. Separation of the Russian people must be recognized as a genocide, and those guilty of it should be brought to justice.

Currently, this issue is of particular relevance for artificial entity called „Ukraine”.

Note that this state actually never existed. Its appearance was the result of a crisis of Russian statehood and it lasted for some time due to the German occupation. Modern Ukrainian borders have been drawn at random by the desires of the Bolshevik leaders.

These borders cannot serve as the basis for the separation of peoples. Now it is time to eliminate the consequences of these crimes and reunite artificially separated parts of our nation. Should stop Russian cultural genocide in Ukraine and stop turning our children into „Ivans, not remembering their relationship”.

Enough with exposing them to polonisation, to instilling an artificial language that is alien for the Russian people!

Novorossia (New Russia), Malorossia (Little Russia), Sloboda Ukraine and Chervonaya Rus (Red Ruthenia) must be returned to Russia, as they were artificially separated from her territory.

Finally, it is necessary to stop desecration of the third capital of Russia, „the mother of Russian cities”, Kiev!

Considering all the above, we the Party „Rodina” in St. Petersburg and the Russian Imperial Movement decided to establish a public movement „For Novorossia” to unite the efforts of civil society in Russia for the reunification of the Russian lands into a single state.

We invite all indifferent associations and parties to cooperate in this noble cause.

The Organizing Committee of the Movement „For Novorossia”

*****

Манифест Общественного движения «За Новороссию!»

Учрежденное 22 апреля в Санкт-Петербурге по инициативе Русского Имперского Движения Общественное движение «За Новороссию!», ставящее своей целью поддержку русского сопротивления на Юго-Востоке Украины, опубликовало Манифест, раcкрывающий цели и задачи движения.

Русский народ является самым большим народом мира, разделенным на несколько псевдогосударственных образований. Эта вопиющая несправедливость должна быть незамедлительно устранена.

Русский народ имеет право жить в едином Отечестве!

Исконно русские земли с русским населением должны быть воссоединены.

Разделение русского народа должно быть признано геноцидом, а лица виновные в этом должны быть привлечены к ответственности.

В настоящее время этот вопрос имеет особую актуальность для искусственного образования под названием „Украина”.

Следует отметить, что такого государства никогда не существовало. Появление его явилось результатом кризиса российской государственности и состоялось на некоторое время благодаря немецкой оккупации. Современные границы Украины были прочерчены произвольно по желаниям большевистских вождей.

Данные границы не могут служить основанием для разделения народов.

Сейчас пришло время устранить последствия этих преступлений и воссоединить искусственно отделенные части нашего народа. Необходимо прекратить культурный геноцид русских на Украине и остановить превращение наших детей в «Иванов, не помнящих родства».

Хватит подвергать их ополячиванию, прививать им искусственный, чуждый русскому человеку язык!

Необходимо вернуть в Россию искусственно отторгнутые у нее земли — Новороссию, Малороссию, Слободскую Украину и Червоную Русь.

И, наконец, необходимо прекратить глумление над третьей столицей России, матерью городов русских, Киевом!

Принимая во внимание все вышеизложенное мы, Партия „Родина” в Санкт-Петербурге и Русское Имперское Движение приняли решение учредить Общественное Движение „За Новороссию”, чтобы объединить усилия гражданского общества России по воссоединению русских земель в единое государство.

Приглашаем все неравнодушные общественные объединения и партии к сотрудничеству в этом благом деле.

Оргкомитет Движения „За Новороссию!”


1 Mamy wrażenie, że Polska nie cieszy się największą sympatią wśród naszych rosyjskich korespondentów. Warto jednak przypomnieć, iż rzekoma polonizacja Ukrainy, przeciwko której protestują rosyjscy monarchiści — w przeciwieństwie do doskonale udokumentowanej rusyfikacji ziem polskich — nie była nigdy narzucana siłą — przypis redaktora naczelnego Portalu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.