Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Modlitwa za zgodę Panów chrześciańskich / Modlitwa za Ojczyznę

Modlitwa za zgodę Panów chrześciańskich / Modlitwa za Ojczyznę

Książka do Nabożeństwa dla wszystkich Katolików

Modlitwa za zgodę Panów chrześciańskich.

Najsłodszy Jezu! Sprawco pokoju, cichéj pokory i zgodnéj jedności Miłośniku! prosimy Cię najpokorniéj, abyś wszystkim Panom chrześciańskim pokój i prawdziwą zgodę darować raczył. Wysłuchajże nas, Panie! wszak nam się modlić za nich kazałeś, ażebyśmy spokojne życie w służeniu Tobie prowadzili. Wspomnij tedy, prosimy Cię, o Jezu najłaskawszy! jak wiele krwi niewinnéj wylewa się przez wojny ustawiczne. Ty sam wiesz najlepiéj, jak wiele wtenczas ludzi umiera bez pokuty w grzechu śmiertelnym. A czyliż się nie wzruszą wnętrzności miłosierdzia Twojego nad ich nieszczęściem, że razem na ciele i na duszy giną? Ach Boże pokoju, Chryste Jezu! któryś go tak często życzył i zalecał uczniom Twoim, i zostawiłeś go jako najdroższy upominek przez swój testament; dajże nam téż ten pokój, którego świat dać nie może, a rozprosz pyszne i zawzięte zamysły tych narodów, które chcą wojować, albo je zwrócić na kraje nieznające Twego Imienia. —

O Boże! w którego ręku są serca królów, i który je kierujesz podług woli swojéj; złączże je nierozerwanym związkiem miłości; aby ich ukoronowane głowy rządząc ludami spokojnie, i w prawdziwéj jedności utrzymując, zachowali je bez zamieszania w służbie Boskiéj, i doszli z nimi do wiecznego pokoju. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę.

Panie Boże nasz, Królu nieba i ziemi! w którego ręku wszystkie królestwa są złożone: Ty wszystkiém rządzisz, Boże zastępów! nad wszystkiém opieka Opatrzności i moc sprawiedliwości Twojéj! Przed Twoim Majestatem, Ojcze najlitościwszy! padając na twarze, grzechy nasze, któremi na gniew Twój zasłużyliśmy, wyznajemy, i sercem skruszoném o odpuszczenie prosimy. Wejźrzyj na utrapienia i uciski nasze, wysłuchaj płacze i wzdychania nasze! Przepuść ludowi Twemu, a te plagi odwróć od nas, abyśmy nie zginęli w gniewie zapalczywości Twojéj. Daj nam, Panie! pamiętać statecznie, że nie przez ludzkie rachuby i zabiegi uratujem się od wszelkiego złego, i w bezpieczeństwie staniemy; ale tylko przez wierne zachowanie wszystkich przykazań Twoich, przez prawdziwą miłość bliźniego, przez folgę dla uciśnionych i jęczących w spracowaniu, przez braterską zgodę, przez szanowanie władz, pełnienie cnót chrześciańskich, przez gotowość poświęcenia się, przez hamowanie miłości własnéj, a osobliwie przez wytrwałe przywiązanie do wiary Ojców, przez synowską wierność Kościołowi świętemu, i niezachwianą ufność w sprawiedliwości i miłosierdziu Twojém; że kary Twe, Panie! są do czasu, a dobroć i zmiłowanie Twoje nie mają końca, ani kresu. Zmiłuj się nad ludem Twoim, wysłuchaj nas, najmiłosierniejszy Boże! przez przyczynę najświętszéj Matki Twojéj, Królowy naszéj, i wszystkich Świętych Patronów naszych: łaski Twéj i pocieszenia Twego żebrzemy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Za: Książka do Nabożeństwa dla wszystkich Katolików szczególniéj zaś dla wygody Katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiéj i Poznańskiéj z polecenia Najprzewielebniejszego X. Arcy-biskupa Dunina ułożona, na nowo z rozkazu Najprzewielebniejszego Arcy-biskupa X. Leona Przyłuskiego przejrzana. Trzecie wydanie. (Dla mężczyzn.) Gniezno. Nakładem i Drukiem J.B. Langiego. 1861. Str. 481–482 i 484–485.

Książkę do Nabożeństwa, z polecenia ś. p. Poprzednika mojego Xiędza Arcybiskupa MARCINA DUNINA ułożoną, dla wszystkich Katolików, szczególniéj zaś dla wygody wiernych obydwóch Archidyecezyi, i wywdzięczenia się za te modły, które za niego przed Tron Boga w czasie jego wydalenia przesyłali, jako zawierającą pobożne uczucia i westchnienia Przodków i Ojców naszych, gdy Wam w trzeciém wydaniu, na nowo z rozkazu mojego przejrzaném, do częstego a pobożnego użycia poleceń, błagam Boga: aby w nas odrodził żywą wiarę i pobożność Przodków naszych. Was zaś proszę, abyście — polecając Panu Bogu siebie i osoby Waszemu sercu drogie, niemniéj duszę ś. p. Poprzednika mojego Xiędza MARCINA, zasełali do Tronu Boga modły swoje także i za mnie, pasterza Waszego, aby mnie Bóg Wszechmogący łaską swoją wspierać raczył w trudnych obowiązkach pasterstwa mojego nad Wami.

Poznań, w dzień Ś. Kazimierza Wyznawcy 1861.

X. Leon Przyłuski.

Imprimatur.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.