Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę Sześćdziesiątnicy AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę Sześćdziesiątnicy

x. Rafał Trytek ICR

12 lutego 2023 roku x. Rafał Trytek ICR wygłosił kazania, których wysłuchali wierni zgromadzeni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Ich tematem była świętość – opisana przez kuriera Ewangelii, św. Pawła Apostoła, a krzewiona wśród katolików przez założycieli zgromadzeń zakonnych. Poprzez świętych działa Miłosierdzie Boże – wytrwałą modlitwą można wyprosić łaskę nawrócenia dla bliźnich zmierzających ku potępieniu. Praca powołanych do służby Bożej sprzyja nawróceniu nawet całych społeczności.

W tym kontekście kapłan wspomniał siedmiu świętych założycieli zakonu serwitów, którzy w XIII wieku porzucili wszystko, wyrzekli się dóbr doczesnych i poszli, jako słudzy Matki Bożej Bolesnej, głosić Ewangelię. Wśród symboli wyróżniających zakon serwitów wymienić należy czarny szkaplerz.

Duszpasterz Tradycji ponownie omawiał dzieła św. Alfonsa Liguoriego i zakonu redemptorystów. Przypomniał, że św. Alfons prowadził misje wśród ludu zamieszkującego górskie prowincje Królestwa Sycylii [potocznie zwanego też Królestwem Neapolu, od 1816 r. znanego jako Królestwo Obojga Sycylii, a współcześnie opanowanego przez republikanów] – działając w epoce tzw. Oświecenia, kiedy Kościół Święty był narażony na ataki wolterianów i jansenistów, a większość sycylijskiego duchowieństwa pracę duszpasterską prowadziła jedynie w miastach. Innym osiemnastowiecznym wrogiem Wiary był wolnomularski etatyzm, próbujący limitować wolność Kościoła. W obliczu tych trudności św. Alfons dbał o dobre wykształcenie kapłanów oraz sformułował teologię moralną, która przeciwstawiała się wynaturzeniom rygoryzmu i jansenizmu. Święty odrzucał także nadmierny zapał, łatwo przeradzający się w fanatyzm i ostatecznie przynoszący więcej szkód niż pożytku.

Wśród innych zasług Doktora Kościoła wymienić należy propagowanie modlitwy myślnej – sprzyjającej ożywieniu miłości do naszego Pana Jezusa Chrystusa i Matki Bożej. Święty biskup nauczał też, że cześć żywiona wobec Najświętszej Maryi Panny jest pieczęcią dusz wybranych do zbawienia. Propagowana przez niego duchowość wpłynęła w ciągu kolejnych dwóch wieków na wiele zakonów.

X. Rafał Trytek ICR zwrócił także uwagę na cuda dowodzące, że nasz Stwórca – Pan życia i śmierci – niejednokrotnie powściągał swoje Miłosierdzie, karząc rychłym zgonem kapłanów i świeckich sprzeciwiających się rozwojowi świętych dzieł i grzeszących zuchwale przeciwko Duchowi Świętemu. Niech te budujące przykłady obecności Bożej w Kościele Walczącym staną się zachętą dla współczesnych katolików, aby trwali w Wierze, stawiając opór modernistom i etatystom.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.