Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Definicja nieruchomości ziemskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

Definicja nieruchomości ziemskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Definicja nieruchomości ziemskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

24 czerwca 2016 r. godz. 14.00

Sala Biała Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, Warszawa

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym, podczas którego pan prof. dr hab. Mirosław Kłusek wygłosi referat pt. Definicja nieruchomości ziemskiej w dwudziestoleciu międzywojennym.

W grudniu 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zainicjowało cykl seminariów poświęconych dekretowi o przeprowadzeniu reformy rolnej z 6 września 1944 r. Dekret ten był podstawowym aktem normatywnym określającym tryb i zasady reformy rolnej w Polsce po II wojnie światowej. Mimo braku uprawnień PKWN do jego wydania w świetle obowiązujących ówcześnie zasad stanowienia prawa, moc wiążąca tego aktu została zaakceptowana po 1989 r., a skutki nim wywołane uznano co do zasady za nieodwracalne. Współcześnie, wobec rezygnacji z uregulowania roszczeń reprywatyzacyjnych na drodze ustawowej, dawni właściciele lub ich następcy prawni kierują wobec Państwa roszczenia pieniężne lub windykacyjne na drodze administracyjnej i sądowej. Są one w szczególności oparte na zarzutach naruszania prawa przy wykonywaniu reformy rolnej. Jednym z centralnych zagadnień pojawiających się przy dochodzeniu takich roszczeń jest pojęcie nieruchomości ziemskiej – wyznacza ona jedną z granic między wywłaszczeniami dokonywanymi w zgodzie z dekretem a przejmowaniem nieruchomości z naruszeniem jego zasad.

W grudniowym seminarium zatytułowanym Definicja „nieruchomości ziemskiej” i jej stosowanie po II wojnie światowej w ramach realizacji przepisów dekretu z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej pan prof. Mirosław Kłusek dostarczył danych faktograficznych, które przyczyniły się do odpowiedzi na pytanie, co rozumiano pod pojęciem nieruchomości ziemskiej w chwili wydania i realizacji dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z 1944 r.

Celem obecnego seminarium/wykładu będzie dostarczenie danych faktograficznych, które mogą przyczynić się do odpowiedzi na pytanie, co rozumiano pod pojęciem nieruchomości ziemskiej w dwudziestoleciu międzywojennym.

Pan prof. dr hab. Mirosław Kłusek jest historykiem gospodarki, adiunktem w Instytucie Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień dotyczących: bankowości na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kredytujących rolnictwo, przemian społeczno-ekonomicznych na wsi polskiej w XX stuleciu; funkcjonowania dużej własności ziemskiej w Polsce międzywojennej i podczas okupacji niemieckiej; kultury politycznej oraz współczesnych systemów społeczno-ekonomicznych. Autor wielu artykułów naukowych i monografii poświęconych m.in. międzynarodowym stosunkom polityczno-gospodarczym w okresie międzywojennym, kredytowaniu rolnictwa w Polsce w pierwszej połowie XX stulecia oraz dziejom gospodarczym wilanowskiej nieruchomości ziemskiej w XX wieku. Kieruje Zespołem ds. kwerend i badań archiwalnych nad polskimi stratami wojennymi przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.