Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Klub Konserwatywny » Adres do Prezesa Rady Ministrów PRL, Tadeusza Mazowieckiego

Adres Klubu Konserwatywnego w Łodzi do Jego Ekscelencji Prezesa Rady Ministrów PRL, Tadeusza Mazowieckiego

Klub Konserwatywny

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu ukonstytuowanych 7 października władz Klubu Konserwatywnego w Łodzi oraz wszystkich jego członków pragnę wyrazić wolę wszechstronnego poparcia ze strony naszego stowarzyszenia dla powziętego przez gabinet, któremu Pan przewodniczy, dzieła reformy politycznej i gospodarczej państwa. Wierni wskazaniom właściwej świadomemu konserwatyzmowi ideologii państwowej czujemy się zobowiązani do upowszechniania w społeczeństwie wszelkimi dostępnymi nam środkami postawy szacunku i posłuchu wobec pierwszego prawie od półwiecza rządu znajdującego oparcie w woli większości narodu. Jesteśmy przekonani, że nawet w dobie skrajnie trudnych warunków egzystencji materialnej jedną z najpilniejszych do odbudowania wartości społecznych jest zasada autorytetu władzy, tak upodlona i nadszarpnięta w ostatnich dziesięcioleciach przez nieprawych i niegodnych tej władzy piastunów.

Jednocześnie poczuwamy się do powinności przedłożenia Panu podstawowych celów, których spełnienie warunkuje, naszym zdaniem, wyprowadzenie państwowości polskiej ze stanu politycznego, moralnego i materialnego upadku, a w następstwie tegoż restaurację niepodległej, silnej oraz wiernej historycznemu posłannictwu Rzeczypospolitej. Oczekujemy przeto, iż kierowany przez Pana rząd poczyni szybkie i zasadnicze kroki w kierunku:

  1. Przywrócenia majestatu Rządów Prawa, przez co rozumiemy zasadę podporządkowania publicznego prawa pozytywnego absolutnym normom prawa naturalnego, a w szczególności ustawowych gwarancji poszanowania życia każdego człowieka od chwili jego poczęcia, wolności i nietykalności osobistej oraz własności prywatnej. Wszystkie zamachy na wolność i własność poczynione w mi­nionym 40-leciu drogą represji i grabieży powinny być niezwłocznie anulowane, a skutki ich naprawione z inicjatywy rządu drogą specjalnej ustawy sejmowej. Ziszczenie Rządów Prawa domaga się również ustanowienia podziału władz publicznych i oddzielenie sfer prawa publicznego od prywatnego.
  2. Reformy ustrojowe, które rząd będzie przeprowadzał wespół z par­lamentem powinny przynieść Polsce stabilny, wyrastający z najlepszych wzorów rodzimej i europejskiej tradycji, ustrój równoważący pierwiastki autorytetu i wolności, silny, ale ograniczony rząd i autentyczny samorząd, ludową izbę poselską i elitarny senat. Należy przywrócić Polsce personifikującą cały naród Głowę Państwa oraz zagwarantować pełną niezawisłość władzy sądowej.
  3. Polityka polska powinna zmierzać nieugięcie do urzeczywistnienia pełnej suwerenności państwa w stosunkach międzynarodowych. Pilnym zadaniem w tym przedsięwzięciu jest usunięcie z konstytucji zapisów uwłaczających godności narodowej.
  4. Zapowiadana reforma gospodarcza powinna zostać doprowadzona do końca w zakresie ustanowienia wolnego rynku i pełnej prywatyzacji, bez ustępstw na rzecz partykularyzmu klasowe­go czy grupowego, skądkolwiek by on nie pochodził.
  5. Efektem reform ustawodawczych i własnościowych powinno być odbu­dowanie organicznej wspólnoty rodzin, zdolnych do prowadzenia samodzielnych, dziedzicznych warsztatów gospodarczych, cieszących się pełnią praw wychowawczych i posiadających swoje — uznane w prawodawstwie cywilnym — głowy, reprezentujące ich interesy na forum publicznym.

Nie ukrywamy, że wymienione prace nas kierunki pożądanych reform posiadają swój cel nadrzędny, a jest nim doprowadzenie Polski do świata wartości chrześcijańskiej cywilizacji łacińskiej; powrót w koleinę właściwej tej cywilizacji metody życia zbiorowego. Mamy bowiem przekonanie, że wyznawana precz nas idea konserwa­tywna jest w swojej istocie głęboko zgodna z tradycyjnymi odczuciami przywiązanych do wiary i obyczaju przodków rzesz narodu. Pragniemy wraz z nimi ujrzeć na horyzoncie przemian, jakim podlega nasza Ojczyzna, państwo prawdziwie chrześcijańskie, to znaczy takie, które oddaje Bogu należną Mu cześć, które w swych urządzeniach publicznych, w prawodawstwie i w swojej woli władczej podporządkowuje się Bożemu prawu moralnemu. Pragniemy wierzyć, że ku takiej Polsce będzie dziś prowadzić nas Pana rząd.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.