Jesteś tutaj: Organizacja » Deklaracja ideowa

Deklaracja ideowa Organizacji Monarchistów Polskich

My, członkowie sygnatariusze OMP stwierdzamy, że:

 1. Za nasz zasadniczy cel uważamy budowę Wielkiej Polski — Katolickiego Państwa Narodu Polskiego, które obejmowałoby swoimi granicami wszystkie ziemie kulturalnie, etnicznie, historycznie z nim związane.
 2. Za jedyny możliwy ustrój Wielkiej Polski opartej na cywilizacji łacińskiej uważamy monarchię. Droga do tego powinna prowadzić przez kształtowanie się elit i tworzenie — zgodnej z prawem Boskim i naturalnym — hierarchii, której zwieńczeniem jest władza Króla. Demokracja prowadzi do anarchii lub rządów terroru, burzy ład społeczny, powoduje relatywizm moralny. Jedyną legitymacją władzy może być tylko jej pochodzenie od Boga, a co za tym idzie przestrzeganie prawa Boskiego.
 3. Uważamy, iż zadaniem monarchii jest ochrona jednostki ludzkiej wobec wszelkich prób naruszania jej przyrodzonych praw do wolności, własności, sprawiedliwości, obrony. Zadaniem monarchii jest też ochrona całości społeczeństwa przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz na działanie na rzecz utrzymania integralności terytorialnej państwa.
 4. Będziemy działać na rzecz wyeliminowania z Wielkiej Polski wpływu sił kosmopolitycznych, obcych kulturowo, religijnie i cywilizacyjnie. Wyrażamy sprzeciw wobec działań, które poddają państwo i naród wpływom demokratycznym, lewicowym i masońskim.
 5. Występujemy przeciwko wszystkim formom antychrześcijańskich i antynarodowych walk klasowych. Stoimy na stanowisku, że dla Wielkiej Polski jest niezbędna idea solidaryzmu społecznego i narodowego, która objęłaby wszystkie stany.
 6. Za wartość najwyższą uznajemy wiarę w Boga, gdyż od niej zależy wszelka inna wiara. Tylko człowiek ufający Bogu może zaufać monarsze. Dlatego dążymy do podporządkowania życia publicznego normom wypływającym z religii katolickiej, religii, która jest podstawą i warunkiem istnienia Narodu Polskiego.
 7. Za niemoralne uznajemy ograniczenie roli Kościoła w państwie, pozbawienie Kościoła możliwości pracy wychowawczej i duszpasterskiej w imię demokracji, tolerancji i fałszywie pojmowanych praw człowieka. Monarchia musi podstawę, rację bytu i legitymację swoich działań widzieć w Kościele Katolickim. Ideałem naszym jest wolny Kościół w wolnym państwie. Będziemy więc bronić obecności religii katolickiej jako panującej w Państwie Polskim, pamiętamy jednak o konieczności tolerancji dla innych wyznań.
 8. Będziemy pracować na rzecz odbudowy arystokracji krwi i stworzenia nowej, niezbędnej formacji, jaką jest arystokracja ducha. Arystokratyzmem ducha jest wypracowywanie i doskonalenie cech osobowych, uznanych przez tradycje społeczne za trwałe, niezmienne i szlachetne. Szlachectwo to synonim życia pełnego trudu i wyrzeczeń, zawsze gotowego do doskonalenia się, do przechodzenia od tego co już jest, do wyższych jeszcze celów i obowiązków.
 9. Uważamy, iż monarchia powołana jest do ustanowienia Rządów Prawa, wobec którego wszyscy są równi. Dostrzegamy jednak, że ludzie ze swej natury są nierówni, dlatego przeciwstawiać się będziemy wszelkim przejawom egalitaryzmu w życiu społecznym.
 10. Dostrzegamy konieczność weryfikacji programów politycznych przez doświadczenie historii. Uważamy, że wszelki postęp musi mieć integralny związek z wypróbowanym i sprawnie funkcjonującym systemem praw i instytucji. Za niezbędne podstawy konserwatyzmu doktrynalnego uznajemy Religię, Etykę, Tradycję i Autorytet, które ze względu na swój transcendentalny charakter nie podlegają weryfikacji.
 11. Etykę uważamy za podstawę wszelkich stosunków społecznych, przeciwstawiać się będziemy gnębiącemu społeczeństwo kryzysowi wartości. Dlatego za ważniejszą od polityki realnej uznajemy obronę zasad oraz pracę ideowo-wychowawczą.
 12. Nasza działalność polityczna może nam jedynie dopomóc w drodze do celu, a celem jest organiczna wizja społeczeństwa i wypływający z niej ład społeczny oparty na wartościach ducha. Z takim kształtem społeczeństwa wiąże się nasz postulat ustrojowy, czyli restauracja monarchii.

Dla dobra Narodu i Państwa Polskiego zaistnieć musi hierarchia, na czele której stanie Król namaszczony przez Boga, gwarant wolności, własności i sprawiedliwości, ucieleśnienie Rządów Prawa.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.