Jesteś tutaj: Organizacja » Statut OMP

Statut Organizacji Monarchistów Polskich

Bóg — Rodzina — Ojczyzna — Wolność — Własność — Sprawiedliwość

Preambuła

Ustrój demokratyczny, niwecząc siłę i ciągłość władzy, powoduje ustawiczną zmianę praw i nieudolne ich wykonywanie. Wywołuje przez to niepewność jutra obywateli, niszczy dobrobyt, moralność i kulturę, doprowadzając z biegiem czasu państwa do upadku, a narody do zdziczenia. Demokracje wstrząsane są walkami partyj i brakiem miłości bliźniego.

Uważamy, że na czoło zadań wysuwa się obecnie konieczność przypomnienia i odrodzenia myśli zachowawczej, która — odrzucając z zasady działalność rewolucyjną — byłaby zdolną wpływać na zmianę stosunków społecznych i ekonomicznych w państwie.

Świadomi powyższego — z przekonania monarchiści, tradycjonaliści i narodowi konserwatyści — postanowiliśmy zjednoczyć nasze talenty i wolę działania w Organizacji Monarchistów Polskich.

Tak nam dopomóż Bóg!

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

Artykuł I

 1. Wspólnota tradycjonalistyczna (ruch społeczny), zwana dalej Organizacją, nosi nazwę Organizacji Monarchistów Polskich.
 2. Siedzibą Organizacji jest miasto Wrocław.
 3. Terenem działania Organizacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł II

Organizacja używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem własnej siedziby.

Artykuł III

Hymnem Organizacji jest Hymn Młodych Obozu Wielkiej Polski.

Rozdział II.
Cele Organizacji i środki ich realizacji

Artykuł IV

Celem Organizacji jest stworzenie Wielkiej Polski — Katolickiego Państwa Narodu Polskiego.

Organizacja dąży do ustanowienia monarchii dziedzicznej w Polsce.

Mając powyższe na uwadze:

 1. Organizacja będzie dążyć do odbudowy i ugruntowania w społeczeństwie polskim takich wartości patriotycznych i uniwersalnych, jak:
  1. tradycyjna miłość Ojczyzny, uzdalniająca do pracy na rzecz jej świetności,
  2. szacunek dla istoty ludzkiej i nietykalność osobista człowieka od chwili jego poczęcia,
  3. autorytet ojca i władza rodziców nad dziećmi,
  4. autorytet hierarchii świeckiej i duchownej, odpowiedzialnej za losy Państwa i Kościoła,
  5. świadomość wspólnoty narodowej wszystkich Polaków bez względu na kraj zamieszkania i czas pobytu na obczyźnie,
  6. honor, prawość, ofiarność, odpowiedzialność.
 2. Organizacja będzie dążyć do rzeczywistego wprowadzenia norm chrześcijańskich do przepisów prawa. Będzie dążyć również do tego, aby jednocześnie zostały zaostrzone sankcje prawa karnego.
 3. Organizacja będzie dążyć do kształtowania elit ideowych o poglądach monarchistycznych, uznających tradycyjną naukę Kościoła Katolickiego i filozofię tomizmu za wartość nadrzędną, zdolnych do wzięcia czynnego udziału w życiu gospodarczym i politycznym kraju.

Artykuł V

Organizacja swoje cele realizuje poprzez:

 1. wyrażanie poglądów i opinii w sprawach publicznych i udział w życiu publicznym kraju,
 2. prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej, służącej umiłowaniu Ojczyzny, jej historii oraz duchowego i materialnego dziedzictwa jej kultury, a także tożsamości lokalnej
 3. przeciwstawianie się dehumanizacji życia społecznego przez ukazywanie:
  1. znaczenia rodziny i rodów w życiu narodu,
  2. wszechobecnej laicyzacji jako przejawów walki z uświęconym dziedzictwem, tradycją narodową i patriotyzmem,
 4. otwarcie na udział w działalności charytatywnej i kulturalnej dla Polaków zamieszkałych za wschodnią granicą Rzeczypospolitej,
 5. propagowanie idei monarchistycznych i tradycjonalistycznych,
 6. współpracę z innymi stowarzyszeniami monarchistycznymi, konserwatywnymi i narodowymi dla wykonania celów statutowych,
 7. organizowanie zebrań, spotkań towarzyskich i dyskusyjnych, odczytów, seminariów, konferencji i kongresów,
 8. prowadzenie działalności dokumentacyjnej i gospodarczej Organizacji.

Artykuł VI

Organizacja dołoży wszelkich starań dla nawiązania łączności i współpracy z posłami i senatorami prawicy w Sejmie i Senacie RP.

Rozdział III.
Członkowie Organizacji. Prawa i obowiązki

Artykuł VII

 1. Członkiem honorowym Organizacji może zostać osoba zasłużona dla realizacji programowych celów stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Konwent Organizacji na wniosek Prezesa Organizacji.
 3. Członkiem zwyczajnym Organizacji może zostać osoba pełnoletnia, identyfikująca się z ideałami monarchizmu, określonymi w niniejszym Statucie, która zapoznała się z Deklaracją Ideową i wypełniła deklarację członkowską.
 4. Członkiem wspierającym Organizacji może zostać osoba niepełnoletnia, identyfikująca się z ideałami monarchizmu, określonymi w niniejszym Statucie, która zapoznała się z Deklaracją Ideową i wypełniła deklarację członkowską.
 5. O przyjęciu w poczet członków decyduje Prezes Organizacji.

Artykuł VIII

Członkowie Organizacji mają prawo:

 1. być mianowanymi do Rady Naczelnej i Komisji Rewizyjnej,
 2. brać czynny udział w zebraniach organizacyjnych i we wszystkich innych formach działalności Organizacji,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Organizacji i otrzymywać na nie odpowiedzi,
 4. uzyskiwać na bieżąco informacje o decyzjach władz Organizacji i być zaznajomionymi z odpowiednią dokumentacją.

Artykuł IX

 1. Członkowie Organizacji mają obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, jak również decyzji i uchwał władz Organizacji, o ile nie są sprzeczne z tymi postanowieniami.
 2. Członkowie Organizacji nie mogą być jednocześnie członkami stowarzyszeń lub stronnictw politycznych przeciwnych monarchii lub będących wyznawcami ideologii sprzecznej z ideałami monarchizmu.
 3. Członkowie Organizacji nie mogą być jednocześnie członkami innych stowarzyszeń monarchistycznych bez zgody władz Organizacji.

Artykuł X

 1. Przynależność do Organizacji ustaje w przypadkach:
  1. pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Organizacji,
  2. śmierci członka Organizacji,
  3. wykluczenia z szeregów Organizacji.
 2. Wykluczenie z szeregów Organizacji wynika z następstwa:
  1. nieprzestrzegania postanowień określonych w artykule 9 niniejszego Statutu,
  2. świadomego działania na szkodę Organizacji,
  3. utraty honoru.
 3. Osobie wykluczonej z Organizacji przysługuje prawo odwołania do Sądu Honorowego w terminie 30 dni od daty powiadomienia tej osoby o jej wykluczeniu.
 4. Sąd Honorowy, po stwierdzeniu zasadności odwołania, występuje z wnioskiem do Rady Naczelnej o przywrócenie osobie wykluczonej członkostwa Organizacji. Sąd nie bierze jednak udziału w rozstrzyganiu spraw, określonych w ust. 2 pkt 3 niniejszego artykułu, będących następstwem utraty honoru.
 5. Prawo podejmowania decyzji o ustaniu przynależności do Organizacji, jak również w sprawach przywracania członkostwa, przysługuje Radzie Naczelnej.
 6. W okolicznościach łagodzących naruszenie przepisów ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszego artykułu, Rada Naczelna może zastosować jedną z przewidzianych kar dyscyplinarnych:
  1. upomnienia,
  2. zawieszenia w prawach członków Organizacji na okres od trzech miesięcy do pół roku.

Rozdział IV.
Władze Organizacji

Artykuł XI

Władzami Organizacji są: Prezes, Konwent, Rada Naczelna, Sąd Honorowy.

Artykuł XII

W przekonaniu o celowości hierarchicznego uporządkowania kwestii zwierzchnictwa i wzajemnych podległości organów władz Organizacji postanawiamy:

 1. Prezes jest władzą najwyższą Organizacji.
 2. Do zastrzeżonych Prezesowi obowiązków należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Organizacji,
  2. wydawanie wiążących decyzji w sprawach, które nie zostały uregulowane Statutem,
  3. zwoływanie sesji Konwentu,
  4. mianowanie i odwoływanie członków Rady Naczelnej,
  5. reprezentowanie Organizacji na zewnątrz — wobec innych podmiotów i osobistości krajowych i zagranicznych, do czego może delegować w zastępstwie Wiceprezesa.
 3. Prezes sprawuje swoją funkcję dożywotnio lub do chwili wyrażenia mu votum nieufności przez Konwent.
 4. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości władz Organizacji, Prezes ma prawo wskazać swojego następcę.
 5. Następca wskazany przez Prezesa musi zostać zaakceptowany przez Konwent nadzwyczajny, który zostanie zwołany po śmierci Prezesa, lub po wyrażeniu Prezesowi votum nieufności przez Konwent.

Artykuł XIII

 1. Konwent zbiera się na sesjach nie rzadziej niż raz na trzy lata oraz każdorazowo na wniosek 1/4 liczby jego członków. W skład Konwentu wchodzą wszyscy członkowie Organizacji.
 2. Do kompetencji Konwentu należy:
  1. udzielanie votum nieufności Prezesowi Organizacji,
  2. akceptowanie następcy dotychczasowego Prezesa jako nowego zwierzchnika stowarzyszenia,
  3. nadawanie członkostwa honorowego,
  4. uchwalanie i dokonywanie zmian Statutu Organizacji,
  5. przyjmowanie dorocznych sprawozdań Prezesa z działalności Organizacji,
  6. udzielanie niewiążących zaleceń Prezesowi i innym statutowym władzom Organizacji,
  7. omawianie bieżącego stanu działalności Organizacji,
  8. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji.
 3. Do udzielenia votum nieufności Prezesowi potrzebna jest większość bezwzględna 3/4 głosów Konwentu.
 4. Do zaakceptowania następcy dotychczasowego Prezesa jako zwierzchnika stowarzyszenia potrzebna jest większość 1/2 głosów Konwentu.
 5. Zmiana Statutu Organizacji może nastąpić wyłącznie w wyniku uchwały Konwentu, podjętej większością 4/5 głosów.
 6. Rozwiązanie Organizacji może nastąpić wyłącznie w wyniku uchwały Konwentu, podjętej większością bezwzględną 4/5 głosów.
 7. Sesje Konwentów poświęcone czynnościom wymienionym w ust. 2 pkt 2 i 8 noszą nazwę Konwentów nadzwyczajnych.
 8. Sesjom Konwentu przewodniczy Prezes Organizacji.

Artykuł XIV

 1. Rada Naczelna jest władzą wykonawczą Organizacji. Jej podstawowym zadaniem jest kierowanie (wraz z Prezesem) bieżącą działalnością Organizacji. W skład Rady Naczelnej wchodzą: Viceprezes, Strażnik Skarbu, Strażnik Praw, Prezesi Oddziałów terenowych Organizacji.
 2. Rada Naczelna odbywa kolejne posiedzenia w terminach ustalonych w zależności od potrzeb i dążeń Organizacji.
 3. Radzie Naczelnej przewodniczy Prezes lub — z jego upoważnienia — Viceprezes.
 4. Decyzje Rady Naczelnej zapadają większością głosów. W przypadku głosów równo podzielonych rozstrzygający jest głos Prezesa.

Artykuł XV

Podstawowym zadaniem Rady Naczelnej jest:

 1. przybliżanie i realizacja celów Organizacji, określonych w rozdziale drugim niniejszego Statutu,
 2. wykonywanie uprawnień i obowiązków organizacyjnych, wynikających z odpowiednich postanowień Statutu.

Artykuł XVI

 1. Organem rewizyjnym Organizacji jest Strażnik Skarbu.
 2. Do kompetencji Strażnika Skarbu należy:
  1. badanie działalności finansowej i gospodarczej Organizacji ze szczególnym uwzględnieniem zasadności wydatków,
  2. udział w rozstrzyganiu spraw spornych, dotyczących wewnętrznej działalności Organizacji.
 3. Strażnik Skarbu składa sprawozdania ze swojej działalności na sesjach Konwentu.

Rozdział V.
Sąd Honorowy

Artykuł XVII

 1. Sąd Honorowy jest organem orzekającym w sprawach spornych dotyczących interpretacji postanowień Statutu, przypadków złamania Statutu oraz w sprawach określonych w art. 10 ust. 2 pkt 3 Statutu jako sprawy o utratę honoru.
 2. Sąd Honorowy powoływany jest przez Prezesa Organizacji.
 3. W skład Sądu Honorowego wchodzą: Strażnik Praw i dwóch ławników.

Artykuł XVIII

 1. Do obowiązków kolegium sędziowskiego Sądu Honorowego należy:
  1. zebranie materiałów źródłowych dotyczących sprawy,
  2. ustalenie ze stronami rozpatrywanej sprawy kandydatów na dwóch rzeczników stron i ich zatwierdzenie,
  3. powierzenie rzecznikom stron obowiązku utrzymania kontaktów między Strażnikiem Praw a stronami sprawy dla uzyskania dodatkowych dokumentów i wyjaśnień tych stron oraz zgłaszania świadków sprawy,
  4. przesłuchanie świadków sprawy i zaprotokołowanie ich zeznań,
  5. wyznaczenie terminu rozprawy,
  6. rozpatrywanie sprawy na sesji Sądu Honorowego,
  7. wydanie orzeczenia w sprawie, dla której rozpatrzenia odbyła się sesja Sądu Honorowego.
 2. Orzeczenie Sądu Honorowego jest wynikiem jego jednomyślności w ocenie materiału dowodowego w danej sprawie. Nie może być przeto wydane bez zgody pełnego składu kolegium sędziowskiego. Brak jednomyślności stanowi podstawę do przekazania sprawy drugiej instancji Sądu Honorowego.
 3. Kolegium sędziowskie Sądu Honorowego drugiej instancji powoływane jest z zachowaniem wszystkich przepisów art. 17 Statutu.
 4. Orzeczenia Sądu Honorowego drugiej instancji zapadają zwykłą większością głosów kolegium sędziowskiego.
 5. Orzeczenia Sądu Honorowego mają moc wiążącą dla Rady Naczelnej.
 6. Akta spraw Sądu Honorowego przechowywane są w archiwum Rady Naczelnej.

Rozdział VI.
Majątek Organizacji

Artykuł XIX

 1. Majątek Organizacji składa się ze środków finansowych i rzeczowych.
 2. Środki finansowe i rzeczowe Organizacji pochodzą ze:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn,
  3. spadków i zapisów,
  4. dochodów z działalności gospodarczej i wydawniczej,
  5. lokat kapitałowych.
 3. Zobowiązania finansowe Organizacji akceptują każdorazowo Prezes i Strażnik Skarbu.
 4. Zbycie majątku nieruchomego Organizacji wymaga uchwały Konwentu, podjętej większością 2/3 głosów.

Rozdział VII.
Rozwiązanie i zakończenie działalności Organizacji

Artykuł XX

 1. Rozwiązanie Organizacji nastąpi w przypadku zmniejszenia się liczby członków Konwentu do stanu mniejszego o jednego członka od statutowej liczby członków Rady Naczelnej.
 2. Rozwiązanie Organizacji nastąpi, jeżeli decyzja o zakończeniu działalności zostanie podjęta przez większość bezwzględną 4/5 członków Konwentu.
 3. Organizacja zakończy swoją działalność po restytucji Królestwa Polski — po koronacji Króla.
 4. O przeznaczeniu majątku i dokumentacji Organizacji zadecyduje ostatni — zwołany w tym celu — Konwent.

Statut przyjęto dnia 25 listopada A.D. 1995.

Unieważniony zostaje Statut Organizacji z dnia 1 stycznia A.D. 1990. Unieważnione zostają postanowienia I, II, III Konwentu, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami przyjętego Statutu. Pozostałe postanowienia I, II, III Konwentu stosuje się odpowiednio.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.