Jesteś tutaj: Organizacja » Manifest katolicki

Manifest katolicki Organizacji Monarchistów Polskich

„Religia katolicka musi być uznana za panującą w państwie polskim”

Hieronim hrabia Tarnowski

W imię Boga Wszechmogącego

Organizacja Monarchistów Polskich jest stowarzyszeniem katolików wyznających ultramontańską odmianę konserwatyzmu, wiernych naukom świętego Tomasza z Akwinu, postanowieniom Soboru Trydenckiego oraz encyklikom Leona XIII, świętego Piusa X, Piusa XI, Piusa XII.

Organizacja Monarchistów Polskich podejmuje inicjatywy przeciwdziałające sekularyzacji życia publicznego, a za swój cel (równorzędny z fundamentalnym postulatem restauracji monarchii) uważa bezwzględną walkę z modernizmem i protestantyzmem w Kościele Rzymskim — Mistycznym Ciele Chrystusa. Największym zagrożeniem dla Kościoła Rzymskiego są herezje, które (propagowane często przez hierarchię kościelną) rozwijają się w nim, niszczą świętą wiarę katolicką, lecz nader rzadko zostają potępione i usunięte z żywego organizmu Kościoła.

Organizacja Monarchistów Polskich uważa, że herezje istniejące w Kościele Rzymskim — modernizm, trybalizm, demokracja, fałszywy ekumenizm, feminizm, socjalizm, teologia wyzwolenia oraz judaizacja chrześcijaństwa — prowadzą do zanegowania faktu, iż tylko Kościół jest dysponentem Prawdy Objawionej, oraz kwestionują dogmaty, wyznawanie których jest podstawą zbawienia każdego chrześcijanina. Wymienione wyżej błędy to protestantyzm inspirowany przez Szatana, który pragnie niezgody w Mistycznym Ciele Chrystusa, wykorzystuje grzeszną naturę i ograniczony rozum, żeby wprowadzić niewiarę między laikat i hierarchię kościelną.

Herezje to efekt fałszywej, modernistycznej interpretacji postanowień Soboru Watykańskiego II. W drugiej połowie XX wieku odrzucono reguły konstytuujące istnienie Kościoła, czego skutkiem stała się sekularyzacja chrześcijaństwa.

Przejawy tendencji do wyparcia Kościoła Rzymskiego z życia publicznego widoczne są również w Polsce.

Wobec wyżej wymienionych faktów Organizacja Monarchistów Polskich domaga się:

 1. Zagwarantowania tradycjonalistom możliwości udziału we Mszy świętej Trydenckiej.
 2. Przywrócenia szacunku dla kapłanów. Służyć temu celowi miałyby:
  1. walka z demokracją wewnątrz Kościoła,
  2. nie angażowanie duchowieństwa jako strony w konfliktach politycznych, lecz uznawanie w nim instytucji oceniającej zgodność programów z wiarą i moralnością,
  3. powrót do istniejącego w pierwszej połowie XX wieku modelu kształcenia kandydatów na kapłanów,
  4. wzmocnienie rozluźnionej po Soborze Watykańskim II dyscypliny duchowieństwa (m.in. utrzymanie celibatu, oczyszczenie Kościoła z żonatych księży etc.),
  5. bezwzględna walka z duchownymi wspierającymi działania prowadzące do sekularyzacji i judaizacji chrześcijaństwa.
 3. Bezwzględnej walki z protestantyzacją i poganizacją liturgii katolickiej.
 4. Obrony rzeczywistego znaczenia dogmatów Kościoła Katolickiego.
 5. Oparcia Rządów Prawa na Dekalogu i Księdze Powtórzonego Prawa.

Organizacja Monarchistów Polskich uznaje, iż Król zesłany przez Ducha Świętego musi być katolikiem, albowiem tylko wtedy restauracja monarchii będzie służyć duchowej jedności władzy i społeczeństwa. Jedynie władza Króla jest władzą, która istnieje w celu służby Bogu poprzez służbę ludziom. Ustrój monarchiczny ze swej natury dąży do prawdy, dobra i piękna, ma swój cel metafizyczny, którym jest szczęście poddanych rozumiane jako łączność z Bogiem. Władza katolicka musi więc tworzyć warunki do życia moralnego prowadzącego ku zbawieniu. Do realizacji tego celu niezbędna jest harmonia między działaniem politycznym a zasadami moralnymi.

Organizacja Monarchistów Polskich uważa za jeden ze swoich kardynalnych celów dążenie do duchowej jedności między władcą a poddanymi poprzez wspólnotę wiary w Jezusa Chrystusa.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.