Jesteś tutaj: Publicystyka » Arkadiusz Barut

Arkadiusz Barut

Arkadiusz Barut – absolwent prawa i historii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, czynny zawodowo adwokat (Izba Adwokacka w Opolu). Przedmiotem jego badań jest teoria i filozofia prawa oraz filozofia polityki, w szczególności ponowoczesna filozofia praw człowieka. Opublikował m.in. monografie: Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018), Egotyzm, etyka, polityka. Myśl konserwatywna Maurycego Barrèsa (Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2009) oraz artykuły: Dialektyka podmiotu konserwatywnego („Przegląd Humanistyczny” 5/2008), Tradycja i rewolucja. Konserwatyzm immanentny Josepha de Maistre’a („Wrocławskie Studia Politologiczne” 9/2008), Od prawa naturalnego do praw człowieka. Ewolucja idei praw naturalnych w europejskiej myśli prawno-politycznej („Rocznik Europeistyczny” 1/2015), Prawo jako aspekt wspólnoty politycznej: koncepcja Michela Villeya („Studia Prawnicze KUL” 1/2015), Prawa człowieka jako ideologia. Przyczynek do analizy współczesnego imaginarium społecznego („Dialogi Polityczne” 20/2016), Prawo jako konstytuowanie człowieczeństwa. Koncepcja Pierre’a Legendre’a („Studia Prawnicze KUL” 2/2017), Republikańsko-instytucjonalna koncepcja związku prawa i polityki, (w:) red. P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak, Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa zewnętrzna, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, The right to respect private life as a right to public and legal recognition. The judgment of the European Court of Human Rights of July 11, 2002 on Christine Goodwin’s case against the United Kingdom („Przegląd Prawa Publicznego” 9/2018).

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.